241111869_4371997366156306_6916990627408438165_n
บริษัทให้บริการทำความสะอาด มุ่งเน้นพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ ในการทำงาน มีความเป็นมืออาชีพ

ซื่อสัตย์ จริงใจ เป็นเลิศด้านการบริการ

“ความพึงพอใจของลูกค้า คือหัวใจหลักของเรา”

Our Service

ลูกค้าองค์กร (B2B)

ลูกค้าบุคคล (B2C)

บริการทำความสะอาดแบบสัญญา

บริการอบโอโซน

บริการพ่นฆ่าเชื้อโรค

บริการทำความสะอาดส่วนพิเศษ

บริการดูแลรักษาพื้น และปรับสภาพพื้น (ล้าง ขัด เคลือบผิว แวกซ์ ปั่นเงา)

บริการทำความสะอาดกระจกสูงภายใน และภายนอกอาคาร

                  บริการทำความสะอาดรายครั้ง / รายเดือน

                  บริการอบโอโซน ฆ่าเชื้อโรค

                  บริการล้างแอร์

                  ให้บริการโดย แม่บ้าน นู๋เมดและนายช่าง

Our Service

ลูกค้าองค์กร-01

        บริการทําความสะอาดแบบสัญญา 


– การทําความสะอาดแบบประจําหน่วยงาน โดยการปฏิบัติงานภายใต้Œ แผนการทําความสะอาดที่กําหนดไว้Œอย่าง ชัดเจนตามระยะสัญญา


– สามารถออกแบบ การทําความสะอาด อุปกรณ์ เครื่องมือ น้ํายา ทําความสะอาดให้ŒเหมาะสมและสอดคลŒองกับ ความความต้Œองการ ของลูกค้า


– รายงานผลของแม‹บ้Œานทําความสะอาด โดยมีการตรวจสอบจากทีม เจ้Œาหน้Œาท่ีสายตรวจเป็šนประจํา ภายใต้Œระบบ การควบคุมคุณภาพ ของบริษัทส่‹วนกลาง


– จัดเตรียมแม่‹บ้Œานทดแทน เมื่อพบการลางาน

ขอบเขตการทำความสะอาด-01


– บริเวณโถง (ลอบบี้) และบริเวณพื้นท่ีส‹วนกลางของอาคาร

– บริเวณพื้น และ ผนังทางเดินร‹วมภายในอาคาร

– บริเวณบันไดขึ้น ลง และบันไดหนีไฟ

– บริเวณลานจอดรถ และลิฟต์ลานจอดรถ

– บริเวณหนŒาลิฟต์ ภายในลิฟต์ และผนังลิฟต์ทุกตัว

– บริเวณด้านหน้Œาอาคาร และรอบอาคาร

– บริเวณภายในสํานักงานนิติบุคคลอาคารชุด

– บริเวณชั้นสันทนาการ, ห้องเอนกประสงค

– บริเวณดาดฟ้‡า

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด-01


บริษัทเลือกใช้Œผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่มีคุณภาพสูง และเป็šนมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้Œางความพึงพอใจสูงสุดให้แก่‹ลูกค้า โดยน้ํายาทําความสะอาด
มี 2 บริษัท ดังน้ี

– ผลิตภัณฑทําความสะอาดของ Diversey
– ผลิตภัณฑทําความสะอาดของ VTI

น้ํายาทําความสะอาดพื้นฐาน ดังน้ี • น้ํายาเช็ดพื้นประจําวัน

– น้ํายาดันฝุ†น
– น้ํายาลŒางจาน
– น้ํายาเช็ดกระจก
– น้ํายาลŒางสุขภัณฑ
– ผงซักฟอก

Service Excellence

การบริหารจัดการเพื่อควบคุมคุณภาพ

– เจ้ŒาหนŒาที่ระดับหัวหน้Œางานหรือผู้Œจัดการเข้Œาประชุมทีมเป็šนระยะ

– หัวหน้Œาทีมจัดให้มีการประชุมทีมก่‹อนเริ่มงานเพื่อแจกจ่ายงานทุกวัน

– กําหนดผู้รับผิดชอบ และกําหนดระยะเวลาแล้Œวเสร็จ

– มีสายตรวจเพื่อควบคุมคุณภาพงานบริการ

– มีการสอบวัดทักษะ และความรู้Œทุกครึ่งปี‚ เพื่อทบทวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Training Program

– ฝึƒกอบรมพนักงานทําความสะอาดก่‹อนเร่ิมงาน โดยวิทยากรผู้Œมีประสบการณ์
   จากโรงแรมชั้นนํา

– ฝึƒกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน ก่‹อนเริ่มงาน

– มีการทดสอบความรู้ความสามารถประจําปี‚เพื่อนํามาเป็šนแผนพัฒนา

Service Excellence

our client

การบินไทย

อาคารรัฐสภา

สำนักงานประกันสังคม จ.สมุทรสาคร

การรถไฟ แห่งประเทศไทย

Contact Us

061-392 9000, 02-081-0000 (เวลา 09.00 – 18.00)⁣

Line Official Account