นางสาวสุพัฒนา หงิมห่วง

ตำแหน่ง

  • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • กรรมการตรวจสอบ

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติอบรม

  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

  • ผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Director: IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 169/2020

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

  • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา

2562 – ปัจจุบัน

 

2560 – ปัจจุบัน

2560 – 2562

ตำแหน่ง

กรรมการกรรมการผู้จัดการ

 

กรรมการ

General Manager

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุระกิจ

บริษัท แมคไวเซอร์ อินเตอร์เนชันแนล แอดไวเซอร์รี จำกัด / ธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญชี และภาษี

บริษัท แมคไวเซอร์ จำกัด / ธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับบัญชี และภาษี

บริษัท โมเดิร์น เอ็นเนอร์จี แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด / ธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาโครงการพลังงานทดแทน