เกี่ยวกับ PRI

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “PRI”) มีฐานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“ORI”) ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ก่อนการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในครั้งนี้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยบริษัทประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่ประกอบธุรกิจการให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มลูกค้าที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร (One Stop Service) ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักจำนวน 8 บริษัท (รวมเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

14 พ.ค. 2567
14 พ.ค. 2567

สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)

14 พ.ค. 2567

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

นายธนันธร อมาตยกุล

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์