ประวัติความเป็นมา

Primo Service Solution “มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำ ในธุรกิจการบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจร“

บริษัทฯ จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ตามกฎหมายในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ด้วยทุนจดทะเบียน 53.5 ล้านบาท โดยดำเนินธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริหารงานนิติบุคคล, บริการแม่บ้าน, บริการจัดการห้องพัก, บริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และแอปพลิเคชันงานบริการ