นโยบายต่างๆ ของบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด

ข้อบังคับของบริษัท

หนังสือบริคณห์สนธิ

นโยบายบริหารความเสี่ยงองค์กร

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

นโยบายสารสนเทศ

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

การควบคุมภายใน

ปัจจัยความเสี่ยง