นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร

ตำแหน่ง

  • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการอิสระ

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติอบรม

  • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Western Michigan University (USA)
  • ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

  • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา

2565 – ปัจจุบัน    

2561 – 2565

ตำแหน่ง

กรรมการตรวจสอบกรรมการอิสระ

ปลัดกระทรวง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุระกิจ

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

กระทรวงพาณิชย์