นายสมสกุล แสงสุวรรณ

ตำแหน่ง

  • ประธานคณะกรรมการบริหาร
  • กรรมการบริษัท

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติอบรม

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต นักบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

  • ผ่านการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Director: IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 186/2021

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

  • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา

2563 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2564 – ปัจจุบัน

2564 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2564 – ปัจจุบัน

2561 – ปัจจุบัน

2559 – ปัจจุบัน

2560 – 2561

2559 – 2560

2562 – ปัจจุบัน

 

2560 – ปัจจุบัน

 

2560 – ปัจจุบัน

2563 – 2564

2560 – ปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน

2561 – 2564

2563 – ปัจจุบัน

 

2563 – ปัจจุบัน

2562 – 2564

2561 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2560 – ปัจจุบัน

2560 – 2564

2560 – ปัจจุบัน

2562 – ปัจจุบัน

 

2563 – ปัจจุบัน

 

2563 – ปัจจุบัน

 

2563 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานออกแบบผลิตภัณฑ์

กรรมการบริหาร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

กรรมการ

 

กรรมการ

 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

 

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

 

กรรมการ

 

กรรมการ

 

กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุระกิจ

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรีโม แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท แพสชั่น เรียลเตอร์ จำกัด

บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด

บริษัท ยูพีเอ็ม ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

บริษัท แฮมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด

บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เน้นธุรกิจสร้างรายได้ต่อเนื่อง เช่น โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เน้นธุรกิจสร้างรายได้ต่อเนื่อง เช่น โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

บริษัท ออริจิ้น สาทร จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ออริจิ้น อีอีซี จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ออริจิ้น เกษตรโซไซตี้ จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท วัน สนามเป้า จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท วัน สขุมวิท 59 จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เน้นธุรกิจสร้างรายได้ต่อเนื่อง เช่น โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

 

บริษัท พาร์ครัชดา จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พาร์ค ออริจิ้น ราชเทวี จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ออริจิ้น เวอร์ติเคิล จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ออริจิ้น สเฟียร์ จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ออริจิ้น ไพร์ม 2 จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ออริจิ้น รามคำแหง จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ออริจิ้น พาร์ค ที 1 จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท พาร์ค ออริจิ้น พระราม 4 จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ออริจิ้น วัน ทองหล่อ จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เน้นธุรกิจสร้างรายได้ต่อเนื่อง เช่น โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

บริษัท ออริจิ้น วัน พร้อมพงษ์ จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เน้นธุรกิจสร้างรายได้ต่อเนื่อง เช่น โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

บริษัท ออริจิ้น วัน สุขุมวิท 24 จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เน้นธุรกิจสร้างรายได้ต่อเนื่อง เช่น โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

บริษัท พรีโม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด / ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย