นายอรุณ ศิริจานุสรณ์

ตำแหน่ง

  • กรรมการบริหาร
  • ผู้บริหารสายงานบริหารงานก่อสร้าง

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติอบรม
  • ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาที่ดินและการจัดการทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท สาขาการจัดการสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
  • ไม่มี

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

 
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา

2563 – ปัจจุบัน

2562 – 2564

2565 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2560 – 2562

2557 – 2560

ตำแหน่ง

ผู้บริหารสายงานบริหารงานก่อสร้าง

ผู้บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ

กรรมการ
Managing Director

กรรมการ
Managing Director

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ผู้อำนวยการสายงานก่อสร้าง

ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุระกิจ

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูพีเอ็ม ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

 

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท พรีโม แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

บริษัท แพสชั่น เรียลเตอร์ จำกัด

บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด

บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท สยามนุวัตร จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท บีเคจี คอร์เปอร์เรต จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์