ความพึงพอใจในการให้บริการ/Satisfaction with Service*

  ความเอาใจใส่ในการทำงานของพนักงาน/Pay attention in duty of staffs

  ความรวดเร็วในการให้บริการ/Speed in service

  ความสุภาพ เรียบร้อยและมารยาทของพนักงาน/Politeness, tidiness and manners of staffs

  การแต่งกายของพนักงาน/Uniforms of employees

  ความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อประสานงาน/Convenience for coordination

  ความตรงต่อเวลา/On time

  ความพร้อมของเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงาน/The availabillity of tools to work.

  ความรู้ความสามารถของพนักงาน/Knowledge and abilities of staffs.

  ผลการปฏิบัตงาน Performance*

  ข้อเสนอแนะ/ติชม Suggestions*