นายมาโรจน์ วนานันท์
 • ประธานกรรมการ
 • ประธานกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการอิสระ
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
 • กรรมการอิสระ
 

นางสาวสุพัฒนา หงิมห่วง

 • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
 • กรรมการอิสระ

นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
 • กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
 • กรรมการบริษัท

นายสมสกุล แสงสุวรรณ

 • ประธานคณะกรรมการบริหาร
 • กรรมการบริษัท

นายเกรียงไกร กรีบงการ

 • กรรมการบริษัท