การถือกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างชาติ

การถือกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างชาติต้องทำอย่างไร ?

การถือกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างชาติ การถือกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยของชาวต่างชาติอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศเนื่องจากนโยบายทางกฎหมายและข้อกำหนดที่แตกต่างกันอาจมีความหลากหลายขึ้น ดังนั้น หากต้องการข้อมูลที่แน่นอนเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติ ควรตรวจสอบกฎหมายและข้อบังคับที่ใช้บังคับในประเทศที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบันที่สุด

ในบางประเทศ อาจมีข้อกำหนดที่จำเป็นต้องให้ชาวต่างชาติขออนุญาตหรือรับอนุญาตจากหน่วยงานราชการท้องถิ่นหรือแผนกที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะได้ถือกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย กฎหมายอาจมีเงื่อนไขเฉพาะสำหรับชาวต่างชาติ เช่น การต้องมีใบอนุญาตทำงานหรือวีซ่าที่ถูกต้อง และอาจมีข้อจำกัดในเชิงปริมาณที่กำหนดว่าชาวต่างชาติจะได้ถือกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยได้มากน้อยแค่ไหน

สำหรับในประเทศไทยนั้น ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในประเทศไทยได้ แต่มีข้อจำกัดบางประการ ภายใต้กฎหมายไทย ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมได้ไม่เกิน 49% ของพื้นที่ห้องชุด กฎหมายไทยห้ามมิให้ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แต่ร่างกฎกระทรวงที่ได้รับอนุมัติเมื่อเดือนตุลาคม 2565 อนุญาตให้ชาวต่างชาติซื้อที่ดินในประเทศไทยได้ภายใต้เงื่อนไขบางประการ เพื่อให้มีคุณสมบัติในการเป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่อาศัย ผู้คนต้องลงทุนอย่างน้อย 40 ล้านบาท (ประมาณ 1.04 ล้านเหรียญสหรัฐ) เป็นเวลาอย่างน้อยสามปี นอกจากนี้ ชาวต่างชาติสามารถเป็นเจ้าของโครงสร้างอาคารของทรัพย์สินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและจดทะเบียนในชื่อของตนเอง

โดยมีข้อกำหนดสรุปได้ ดังนี้

ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน

นิติบุคคลตามข้อ 23 ที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา 97 และ 98 แห่งประมวลกฎหมายที่ดินซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย

นิติบุคคลซึ่งเป็นคนต่างด้าวตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 281 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2515 และได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

คนต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่กฎหมายถือว่าเป้นต่างด้าว ซึ่งนำเงินตราต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรหรือถอนเงินจากบัญชีบาทของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ

การถือกรรมสิทธิ์ของบุคคลหีรือนิติบุคคล ซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นต่างด้าว นอกจากที่ตราไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 ผู้นำธุรกิจการบริการดูแลและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริหารอาคารชุด | หมู่บ้านจัดสรร |อาคารสำนักงาน ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบที่ใช่ สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านบริหารโครงการได้ที่ 092 2828 749 หรือ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาข้อมูลการบริการของเราเพิ่มเติมค่ะ