คณะวิทยาการจัดการ พีไอเอ็ม ผนึกกำลัง พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่มืออาชีพ ตอบโจทย์ธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์

คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) จับมือ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำ Top3 ในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการขยายโอกาสการทำงานระหว่างการศึกษาของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณตา ทับทิมจรูญ รักษาการคณบดี คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ คุณจตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานลงนาม ซึ่งมีสักขีพยานทั้งสองฝ่ายร่วมในพิธี เมื่อวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ชั้น 16 อาคาร CP ALL Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ

ภายใต้ความร่วมมือโครงการขยายโอกาสการทำงานระหว่างการศึกษาของนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีเป้าหมายในการสร้างบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมสำหรับทำงานได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษา รวมถึงยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งครั้งนี้ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจการให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ บริหารงานนิติบุคคล บริการแม่บ้าน บริการจัดการห้องพักบริการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ และแอปพลิเคชันงานบริการ ได้ให้เกียรติเป็นเครือข่ายทางการศึกษามุ่งนำความรู้และการฝึกปฎิบัติงานคุณภาพแก่นักศึกษา เพื่อให้ได้ทักษะตามมาตรฐานสู่การนำไปต่อยอดจนตอบโจทย์กับความต้องการของอุตสาหกรรมได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณตา ทับทิมจรูญ รักษาการคณบดี คณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กล่าวว่า “ในนามของคณะวิทยาการจัดการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เอง เป็นเกียรติมากๆ ที่บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาและการทำงานหลังการสำเร็จการศึกษา รวมถึงการฝึกปฎิบัติงานช่วงระหว่างเรียน จากที่ได้หารือกันทางคณะได้เล็งเห็นศักยภาพของบริษัท ตลอดจนนักศึกษาทั้ง 4 สาขา ได้แก่ สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอาคาร สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการองค์การ สาขาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว และสาขาการจัดการธุรกิจการบิน จะครอบคลุมทั้ง 8 บริษัทย่อยของพรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น ทางคณะเองพร้อมที่จะร่วมมือ พร้อมสนับสนุนความร่วมมือครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และคาดหวังว่านอกเหนือจากนักศึกษาจะได้ฝึกประสบการณ์แล้ว บุคลากรหรืออาจารย์ของเรามีศักยภาพในการพัฒนา การทำวิจัย หรือการทำบริการวิชาการ สามารถคิดค้นหรือนวัตกรรมต่อยอดให้กับบริษัทได้ ณ โอกาสนี้ของพรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น อีกครั้งค่ะ”

คณะวิทยาการจัดการ พีไอเอ็ม ผนึกกำลัง พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น พัฒนาทักษะนักศึกษาสู่มืออาชีพ ตอบโจทย์ธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์

ด้าน คุณจตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางพีไอเอ็มและอาจารย์ หลังจากที่ร่วมหารือกันมาทุกท่านจะเห็นว่าเรามี 8 บริษัทย่อย เราเป็น One Stop Service ให้กับงานบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สิ่งที่เรามองเห็นจากการขยายงาน คือจำเป็นต้องมีพันธมิตร เรามองหาโอกาสการร่วมงานกับสถาบันต่างๆ ที่สามารถตอบโจทย์ ซึ่งพีไอเอ็มเป็นหนึ่งในนั้น ขอบคุณมากสำหรับวันนี้ที่ได้ลงนามร่วมกัน พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น มีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ นอกเหนือจากเรียนไปด้วยทำงานด้วย แต่ต้องเรียนรู้ด้วยว่าชีวิตจริงเป็นอย่างไร เรามั่นใจว่านักศึกษาพีไอเอ็มได้เรียน รู้ ได้ทำงาน ได้ใช้วิชาชีพกับทางพรีโม่”

ขอบคุณข้อมูลจาก: pim.ac.th