𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 ร่วมกิจกรรม TDS Lecture Series : Career Week & Alumni 2023

TDS Lecture Series : Career Week & Alumni 2023

บริษัทพรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม TDS Lecture Series : Career Week & Alumni 2023

โดยกิจกรรมดังกล่าวถูกจัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพ ได้ตามความถนัด สร้างประสบการณ์ร่วมและความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจและกลุ่มนักศึกษา

ภายในงานได้รับเกียติจาก พี่แนน จตุพร วิไลแก้ว Chief Executive Officer บริษัทพรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ Well-being & Quality of Life