ORI คว้าเรตติ้ง “AA” หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ต่อเนื่องปีที่ 3 พร้อมรับ CGR ระดับ 5 ดาว ประจำปี 2566 ตอกย้ำผู้นำอสังหาฯใส่ใจความยั่งยืน

ORI คว้าเรตติ้ง “AA” หุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ติดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ในระดับ “AA” และอยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทด้านความยั่งยืน พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มโดยคำนึงถึงสังคม ชุมชนรอบข้าง สิ่งแวดล้อม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG)  อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐานของผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน พัฒนาองค์กรให้เติบโต บริหารงานภายใต้หลักบรรษัทภิบาล

สำหรับในปีที่ผ่านมา ออริจิ้นมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาและมีความยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลงเสมอมา ให้ความสำคัญกับการสร้างความแข็งแกร่ง พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ด้วยการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัย ดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบของ ESG ในทุกมิติ รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)

นอกจากนี้ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ยังได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการ CG Rating ในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่อง จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย