Primo Service Solution และบริษัทในเครือ เข้าร่วมประชุมหารือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เพื่อสร้าง PRIMO DNA

Primo Service Solution และบริษัทในเครือ นำโดย พี่แนน คุณจตุพร วิไลแก้ว (CEO) เข้าร่วมประชุมหารือกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม, อาจารย์ ดร.ธงชัย ทองมา รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอสังหาริมทรัพย์ พร้อมด้วยคุณณธกมล ลูกคำ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการลงนาม MOU เพื่อสร้าง PRIMO DNA

โดยทาง PRI ขอร่วมเป็นส่วนนึงในการให้โอกาสแก่น้องๆนักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการทำงานจริงในสายงานที่สนใจ และอยากประกอบอาชีพหลังจากเรียนจบแล้ว โดยจะมีการกำหนดหลักสูตรร่วมกับทางมหาวิทยาลัยเป็นการเรียนควบคู่กับการทำงานจริง เพื่อผลิตบัณทิตที่สามารถออกไปทำงานได้เลย และจะร่วม Road show กับทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาต่อไป