รายได้รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
ROA
(%)
ROE
(%)