นายมาโรจน์ วนานันท์
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการอิสระ

นางสาวสุพัฒนา หงิมห่วง

  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการอิสระ
นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
  • กรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการอิสระ