นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
  • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการอิสระ
นางสาวสุพัฒนา หงิมห่วง
  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการอิสระ
นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์
  • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการบริษัท