นางสาวสุพัฒนา หงิมห่วง

  • ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • กรรมการอิสระ

นายมาโรจน์ วนานันท์

  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • กรรมการอิสระ

นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์

  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • กรรมการบริษัท