นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • ผู้บริหารสายงานธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์
  • ผู้บริหารสายงานธุรกิจการจัดการอสังหาริมทรัพย์และผู้บริหารสายงานสนับสนุนธุรกิจ
นายประสิทธิ์ จรัสวิชากร
  • ผู้บริหารสายงานธุรกิจบริหารอาคารและชุมชน
นายอรุณ ศิริจานุสรณ์
  • ผู้บริหารสายงานบริหารงานก่อสร้าง
นางสาวลักษณา แสงมณี
  • ผู้บริหารสายงานการขายงานตกแต่ง
นางสาวมลนภา ปั้นบุญ
  • ผู้บริหารสายงานธุรกิจบริหารอาคารและชุมชนระดับพรีเมี่ยมและธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
นางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ
  • ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาวปีณิตา ศิลปสุวรรณ