นางสาวนุชจรีย์ จิตต์อาจหาญ

ตำแหน่ง

  • กรรมการบริหาร
  • ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติอบรม
  • ปริญญาโท สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
  • ไม่มี

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

 
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา

2563 – ปัจจุบัน

2562 – 2563

2565 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2565 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2565 – ปัจจุบัน

2565 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2565 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2565 – ปัจจุบัน

2565 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2565 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2561 – 2562

2556 – 2561

ตำแหน่ง

ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้จัดการบัญชี

Chief Financial Officer

กรรมการ

Chief Financial Officer

กรรมการ

Chief Financial Officer

Chief Financial Officer

กรรมการ

Chief Financial Officer

กรรมการ

Chief Financial Officer

Chief Financial Officer

กรรมการ

Chief Financial Officer

กรรมการ

ผู้จัดการบัญชี

ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุระกิจ

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรีโม แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท พรีโม แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท แพสชั่น เรียลเตอร์ จำกัด

บริษัท แพสชั่น เรียลเตอร์ จำกัด

บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด

บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด

บริษัท ยูพีเอ็ม ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

บริษัท แฮมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท แฮมตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจบริการให้เช่ารถยนต์

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์