นางสาวปีณิตา ศิลปสุวรรณ

ตำแหน่ง

  • Deputy Managing Director

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติอบรม

2546

ปริญญาตรี

รัฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2549

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจ

University of Bath

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
  • ไม่มี

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

 
ประสบการณ์ทำงาน

ช่วงเวลา

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุรกิจ

 

2555-2556

ผู้จัดการอาวุโสฝ่าขาย

โรงแรมสยามเคมปินสกี กรุงเทพ

 

2556-2559

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพ

 

2559-2561

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนลตัล ทยา รีสอร์ท

 

2562-2564

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

โรงแรมเมอเวนพิค บีดีเอ็มเอส เวเนส รีสอร์ท