นางสาวมลนภา ปั้นบุญ

ตำแหน่ง

  • กรรมการบริหาร
  • ผู้บริหารสายงานธุรกิจบริหารอาคารและชุมชนระดับพรีเมี่ยมและธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติอบรม
  • ปริญญาโท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม
  • ปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
  • ไม่มี

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

 
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา

2565 – ปัจจุบัน

2562 – 2565

2552 – 2561

 

ตำแหน่ง

ผู้บริหารสายงานธุรกิจบริหารอาคารและชุมชนระดับพรีเมี่ยมและธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

Assistant Vice President of International Business

Sales Executive

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุระกิจ

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

Millennium Knightsbridge Hotel (London) / ธุรกิจโรงแรม