นางสาวลักษณา แสงมณี

ตำแหน่ง

  • ผู้บริหารสายงานการขายงานตกแต่ง

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติอบรม
  • ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
  • ไม่มี

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

 
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา

2564 – ปัจจุบัน

2564 – ปัจจุบัน

2563 – 2564

 

2562 – 2563

 

2562 – 2563

 

ตำแหน่ง

ผู้บริหารสายงานขายงานตกแต่ง

Managing Director

Assistant Vice President of Interior Design

Assistant Vice President of Interior Design

Assistant Vice President of Interior Design

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุระกิจ

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด

บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบ

 

บริษัท วัน ออริจิ้น จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เน้นธุรกิจสร้างรายได้ต่อเนื่อง เช่น โรงแรม เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์