นายตนัย ธนะชานันท์

ตำแหน่ง

  • กรรมการบริหาร
  • President

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติอบรม
  • ปริญญาตรี ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
  • ไม่มี

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

 
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา

2565-ปัจจุบัน

2565-ปัจจุบัน

2561-2563

 

2561-2563

ตำแหน่ง

President

กรรมการ
CEO

Vice President of Design and Development

Senior Project Manager

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุระกิจ

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท พาร์ค ลักชัวรี่ จำกัด / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) / ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

บริษัท พี แลนด์สเคป จำกัด / ธุรกิจออกแบบภูมิสถาปัตย์