นายประสิทธิ์ จรัสวิชากร

ตำแหน่ง

  • กรรมการบริหาร
  • ผู้บริหารสายงานธุรกิจบริหารอาคารและชุมชน

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติอบรม
  • ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
  • ไม่มี

 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
  • ไม่มี

 
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา

2564 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2564 – ปัจจุบัน

2561 – 2564

2560 – 2561

2563 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

2563 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

ผู้บริหารสายงานธุรกิจบริหารอาคารและชุมชน

กรรมการ

Senior Managing Director

Managing Director

Vice President

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุระกิจ

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

บริษัท พรีโม แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท พรีโม แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท พรีโม แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท พรีโม แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด

บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด

บริษัท แพสชั่น เรียลเตอร์ จำกัด