นายมาโรจน์ วนานันท์

ตำแหน่ง

  • ประธานกรรมการ
  • ประธานกรรมการตรวจสอบ
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • กรรมการอิสระ

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

คุณวุฒิการศึกษาและประวัติอบรม

  • ปริญญาโท สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรม

  • สมัครเข้ารับการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Institute of Director: IOD) ในหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 197/2022 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2565

 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)

  • ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

  • ไม่มี
ประสบการณ์ทำงาน
ช่วงเวลา

2560 – ปัจจุบัน

 

2561 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ

กรรมการ
กรรมการผู้จัดการ

 

 

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท/ประเภทธุระกิจ

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

 

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด / ธุรกิจผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ทางยา และอาหารเสริม