นายสุรินทร์ สหชาติโภคานันท์

Position

  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
  • กรรมการบริหารความเสี่ยง
  • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน
  • กรรมการบริษัท