บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินรวมแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิในแต่ละปีตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯกำหนดไว้ในแต่ละปี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ การสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนในอนาคต การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของ บริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หรือเหมาะสม

29/02/2567

14/08/2566

27/02/2566

13/03/2567

28/08/2566

23/05/2567

12/09/2566

เงินปันผล

เงินปันผล

เงินปันผล

1.03125

0.394

งดจ่ายปันผล

01/07/2567-31/12/2567

01/01/2566-30/06/2566

01/01/2565-31/12/2565

บาท

บาท

บาท