การบริหารคอนโดมีหน้าที่อะไรบ้าง

บริการนิติบุคคล

การบริหารคอนโด (หรือ “การบริหารคอนโดมิเนียม“) เป็นกิจกรรมที่สำคัญในการรักษาและพัฒนาความสามารถในการใช้งานของคอนโดมิเนียมอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การเข้าอยู่ในคอนโดมิเนียมนั้นเป็นไปในระเบียบ ต่อไปนี้คือขั้นตอนและคำแนะนำในการบริหารคอนโด:

 1. คณะกรรมการคอนโดมิเนียม: ควรมีคณะกรรมการคอนโดมิเนียมที่แข็งแรงและมีสมาชิกที่เป็นผู้มีประสิทธิภาพ สามารถตัดสินใจและบริหารจัดการคอนโดมิเนียมให้ดียิ่งขึ้น
 2. ระเบียบข้อบังคับ: ควรมีข้อบังคับหรือระเบียบที่ชัดเจนในการเข้าอยู่ในคอนโดมิเนียม ซึ่งทุกคนต้องปฏิบัติตาม
 3. การบริหารจัดการทรัพยากร: นำเสนอแผนงานและงบประมาณแบบประจำปี และมีการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
 4. การบำรุงรักษา: กำหนดแผนการบำรุงรักษาทั้งระยะสั้นและระยะยาว และตรวจสอบว่าทำตามแผนอย่างสม่ำเสมอ
 5. การสื่อสาร: สร้างช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างคณะกรรมการ, จัดการคอนโด, และผู้อยู่อาศัย
 6. การฝึกอบรม: ให้การฝึกอบรมแก่คณะกรรมการและผู้บริหารเพื่อให้พวกเขามีความรู้และความเข้าใจในด้านต่าง ๆ
 7. การบริหารจัดการทีมงาน: มีการรับสมัครและฝึกอบรมทีมงานในการบริหารจัดการคอนโดมิเนียมให้มีความรู้และความสามารถ
 8. การวางแผนฉุกเฉิน: ตระเตรียมแผนการแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินหรือเหตุฉุกเฉิน

การบริหารคอนโดมิเนียมไม่ใช่เรื่องที่ง่าย แต่ด้วยการวางแผนและการบริหารจัดการที่ดี จะช่วยให้คอนโดมิเนียมเป็นสถานที่ที่น่าอยู่และมีความสุขสำหรับทุกคนที่อยู่ในนั้น.

นิติบุคคลบริหารคอนโด

นิติบุคคลบริหารคอนโด หรือที่เรียกว่า “จัดการคอนโด” เป็นบริษัทหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บริหารและดูแลการใช้งานของคอนโดมิเนียม โดยตรง. บริการที่พวกเขานำเสนอ ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการดูแลการบำรุงรักษา, การจัดการทรัพยากรคน, การจัดการงบประมาณ, การดูแลความปลอดภัย, และการสื่อสารกับคณะกรรมการคอนโดมิเนียมและผู้อยู่อาศัย.

ในการเลือกนิติบุคคลบริหารคอนโดมิเนียม, ควรพิจารณาดังนี้:

 1. ประสบการณ์: ควรมีประสบการณ์ในการบริหารคอนโดมิเนียม และเคยจัดการกับคอนโดขนาดและลักษณะคล้ายกัน
 2. ทีมงานและความเชี่ยวชาญ: จำนวนและความรู้ของทีมงาน, รวมถึงการฝึกอบรมที่พวกเขาได้รับ
 3. ระบบการบริหาร: ระบบการบริหารจัดการ, เช่น ระบบบัญชี, ระบบการบำรุงรักษา, ระบบการสื่อสาร, ฯลฯ
 4. ค่าบริการ: ค่าบริการและสิ่งที่รวมอยู่ในแพ็คเกจบริการ, รวมถึงค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นที่ไม่ได้รวมอยู่ในแพ็คเกจ
 5. การตอบสนอง: ความสามารถในการตอบสนองต่อปัญหาหรือคำร้องขอในเวลาที่รวดเร็ว
 6. ความเป็นมืออาชีพ: การมีพฤติกรรมและความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการและการสื่อสาร
 7. รีวิวและข้อมูลการอ้างอิง: ข้อมูลจากคอนโดมิเนียมอื่น ๆ ที่เคยใช้บริการนิติบุคคลดังกล่าว
 8. สัญญาบริการ: ความชัดเจนในสัญญาบริการ, การระบุหน้าที่และความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย, และเงื่อนไขการยกเลิกสัญญา

เมื่อคณะกรรมการคอนโดมิเนียมได้ทำการเลือกนิติบุคคลบริหารคอนโดมิเนียมแล้ว, สิ่งสำคัญคือการมีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องและประสิทธิภาพระหว่างคณะกรรมการและนิติบุคคลบริหารเพื่อให้การบริหารคอนโดมิเนียมดำเนินไปอย่างราบรื่น.

หน้าที่หรือบทบาทของนิติบุคคลบริหารคอนโด

นิติบุคคลบริหารคอนโดมิเนียมเป็นองค์กรหรือบริษัทที่รับมอบหมายในการบริหารและดูแลคอนโดมิเนียมในทางปฏิบัติตามที่คณะกรรมการคอนโดมิเนียมมอบหมาย หน้าที่หรือบทบาทหลักของนิติบุคคลบริหารคอนโดมิเนียม ประกอบด้วย:

 1. การบริหารการเงิน: จัดทำงบประมาณ, บัญชี, การเก็บเงินค่าส่วนกลาง, การจ่ายเงินในรายการต่าง ๆ และการทำบัญชีปิดยอดประจำปี
 2. การดูแลและบำรุงรักษา: สอบถามและจัดหาบริษัทที่ให้บริการบำรุงรักษา, ตรวจสอบคุณภาพการบริการ, และตรวจสอบระยะเวลาการบำรุงรักษา
 3. การบริหารทรัพยากรบุคคล: รับสมัคร, ฝึกอบรม, และจัดการพนักงานของคอนโด
 4. การจัดการความปลอดภัย: ดูแลระบบกล้องวงจรปิด, ระบบความปลอดภัยต่าง ๆ และพนักงานรักษาความปลอดภัย
 5. การสื่อสารกับผู้อยู่อาศัย: ให้ข้อมูลและตอบข้อสงสัยของผู้อยู่อาศัย รวมถึงการจัดการปัญหาหรือความไม่พอใจของผู้อยู่อาศัย
 6. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ: ตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎหมาย, ระเบียบ, และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคอนโด
 7. การจัดการกิจกรรมหรือโครงการพิเศษ: เช่น การปรับปรุงหรือซ่อมแซมส่วนกลาง, กิจกรรมชุมนุมผู้อยู่อาศัย, หรือกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ
 8. การวางแผนฉุกเฉิน: จัดทำและปรับปรุงแผนการตอบสนองในกรณีฉุกเฉิน
 9. การวิเคราะห์และวางแผนระยะยาว: จัดทำแผนการบำรุงรักษาระยะยาว, แผนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก หรือแผนการจัดการทรัพยากรคน

นิติบุคคลบริหารคอนโดมิเนียมเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบริหารจัดการคอนโด ที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การเลือกนิติบุคคลบริหารที่เหมาะสมจะช่วยให้คอนโดมิเนียมเป็นที่อยู่ที่สมบูรณ์แบบและปลอดภัยสำหรับผู้อยู่อาศัย.

ข้อดีข้อเสียของการไม่มีนิติบุคคลบริหารคอนโดอาคารชุด

การไม่มีนิติบุคคลบริหารคอนโดอาคารชุดหมายถึงการให้คณะกรรมการคอนโดมิเนียมหรือผู้อยู่อาศัยเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอนโดมิเนียมโดยตรง โดยไม่ผ่านนิติบุคคลหรือบริษัทจัดการเฉพาะทาง เรามาดูข้อดีและข้อเสียของการไม่มีนิติบุคคลบริหารคอนโด:

ข้อดี:

 1. ประหยัดค่าใช้จ่าย: ไม่ต้องจ่ายค่าบริการให้กับนิติบุคคลหรือบริษัทจัดการ.
 2. การตัดสินใจอย่างรวดเร็ว: การไม่มีขั้นตอนเชื่อมโยงผ่านบุคคลภายนอกอาจทำให้การตัดสินใจเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว.
 3. ความโปร่งใส: ผู้อยู่อาศัยมีโอกาสได้รู้จักข้อมูลและการจัดการต่าง ๆ ในคอนโดมิเนียมอย่างใกล้ชิด.
 4. เข้าใจความต้องการ: การบริหารโดยคณะกรรมการหรือผู้อยู่อาศัยอาจทำให้เข้าใจความต้องการและปัญหาของผู้อยู่อาศัยได้ดีขึ้น.

ข้อเสีย:

 1. ภาระงาน: คณะกรรมการและผู้อยู่อาศัยอาจต้องแบกรับภาระงานการบริหารที่มากขึ้น.
 2. ความเชี่ยวชาญ: การบริหารโดยไม่มีนิติบุคคลอาจทำให้ขาดความเชี่ยวชาญในการจัดการปัญหาเฉพาะทาง.
 3. ความไม่เป็นมืออาชีพ: การบริหารโดยผู้ที่ไม่มีประสบการณ์อาจทำให้เกิดความไม่เป็นมืออาชีพในการจัดการ.
 4. ความขัดแย้ง: มีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างผู้อยู่อาศัย เนื่องจากไม่มีบุคคลภายนอกที่ดำเนินการในบางเรื่อง.
 5. ความเสี่ยงทางกฎหมาย: อาจมีการละเว้นหรือไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเนื่องจากขาดความรู้หรือไม่ได้รับคำปรึกษา.
 6. เวลาในการบริหาร: ผู้อยู่อาศัยอาจต้องใช้เวลาในการบริหารจัดการมากขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน.

ทั้งนี้, การตัดสินใจเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบ, ขนาด, ความซับซ้อน, และความต้องการของคอนโดมิเนียม ซึ่งควรพิจารณาอย่างรอบคอบ.

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 เป็นผู้นำในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจรและกำกับดูแลกิจการในกลุ่มบริษัทในเครือ ให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาและลงทุนในธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด. 📮 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Contact 📞 Tel : 02-0810000 🌐 Website: https://primo.co.th/ 💚Line : https://lin.ee/Jt3nhkF #PrimoServiceSolutions #Happymaker #SuperLivingServices #propertymanagement #agent #interior #cleaningservice #hotelservice #อสังหาริมทรัพย์