คัดโฉนดที่ดินราคา เท่าไหร่ อัปเดต 2567

คัดโฉนดที่ดินราคา เท่าไหร่ อัปเดต 2567 “โฉนดที่ดิน” คือเอกสารทางกฎหมายที่ระบุสิทธิในที่ดินของบุคคลหรือองค์กร และทรัพย์สินที่มีที่ตั้งบนพื้นที่ดังกล่าว เป็นเอกสารที่สำคัญในกรรมสิทธิ์ที่ต้องการตรวจสอบหรือโอนย้ายทรัพย์สิน

โดยทางกรมที่ดิน ได้สรุป 4 ขั้นตอน การยื่นคำขอตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดินขอคัด-ถ่ายสำเนาเอกสาร  และ คัดโฉนดที่ดินราคาเท่าไหร่นั้น มีรายละเอียดดังนี้

คัดโฉนดที่ดินราคา

1 ผู้ยื่นคำขอ

ผู้ขอเป็นบุคคลทั่วไป และไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสีย

หรือเอกสารที่ขอตรวจสอบ หรือขอถ่ายสำเนาเอกสาร

2.การยื่นคำขอ

ให้ยื่นคำขอ ณ สำนักงานที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินตั้งอยู่ให้ผู้ขอระบุหมายเลขหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดิน เครื่องหมายที่ดิน

หรือระบุที่ตั้งของที่ดินได้ชัดเจน กรณีไม่สามารถระบุให้ชัดเจนได้ จึงไม่อาจให้ตรวจสอบได้

ระบุเหตุผลในคำขอว่ามีความประสงค์ขอตรวจสอบ หรือถ่ายสำเนาเอกสารใด เพื่อประโยชน์อะไร และให้รับรองเอกสารด้วยหรือไม่

กรณีไม่มีคำขอห้ามพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้

3. การดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่

สอบสวนผู้ขอว่า ต้องการขอตรวจสอบที่ดินแปลงใด ? ต้องการทราบเรื่องใด ? ขอคัดหรือถ่ายสำเนาเอกสารใด ?เพื่อประโยชน์อะไร

ให้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 15 และ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

กรณีสามารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลได้ตามมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เช่น ศาล เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานรัฐ หรือบุคคลที่มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น

กรณีไม่อาจเปิดเผยข้อมูลข้อมูลข่าวสาร หรือไม่มีกฎหมายให้กระทำได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่รับคำขอพร้อมแจ้งเหตุผลที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด พร้อมสิทธิการอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้ผู้ขอทราบ (ให้ผู้ขอทำเป็นหนังสือยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

ให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียน หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจสั่งการในคำขอ

กรณีไม่อาจเปิดเผยข้อมูลข้อมูลข่าวสาร หรือไม่มีกฎหมายให้กระทำได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งไม่รับคำขอพร้อมแจ้งเหตุผลที่เปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นข้อมูลข่าวสารประเภทใดและเพราะเหตุใด พร้อมสิทธิการอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้ผู้ขอทราบ (ให้ผู้ขอทำเป็นหนังสือยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง

ให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียน หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจสั่งการในคำขอ

4. การรับรองสำเนาเอกสาร

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้องตรงกับเอกสารที่ขอให้รับรองหรือไม่ และรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น ทุกหน้า พร้อมระบุชื่อตำแหน่ง และวัน เดือน ปี

ค่าธรรมเนียม

ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท

ค่าธรรมเนียมการรับรองสำเนาเอกสาร ฉบับละ 10 บาท

ค่าตรวจหลักฐานทะเบียนที่ดิน

กรณีการตรวจจากสื่อบันทึก กรณีการตรวจหลักฐาน ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น รวมทั้งข้อมูลแปลงที่ดินทางระบบ Land Infomation (LIS) ให้เรียกเก็บ ครั้งละ 100 บาท

กรณีการตรวจหลักฐาน ทะเบียนที่ดินด้วยมือแปลงละ 10 บาท

จากสื่อบันทึกข้อมูล ทางคอมพิวเตอร์  หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น ให้เรียกเก็บแผ่นละ 50 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก: thansettakij.com


𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 ผู้นำธุรกิจการบริการดูแลและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริหารอาคารชุด | หมู่บ้านจัดสรร |อาคารสำนักงาน ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบที่ใช่ สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านบริหารโครงการได้ที่ 02-0810000  หรือ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาข้อมูลการบริการของเราเพิ่มเติม