ค่าโอนคอนโดราคาเท่าไหร่ ? ต้องทำไรก่อนโอนบ้าง ?

ค่าโอนคอนโดราคาเท่าไหร่ ? ต้องทำไรก่อนโอนบ้าง ?

ค่าโอนคอนโดนั้นหลายคนก็สงสัยว่า โปรโมชั่น “ฟรีค่าโอน” ค่าโอนที่มันฟรีนั้นมีอะไร แต่ถ้าหากเรานั้นไม่เอาฟรีค่าโอนหล่ะ เรานั้นจะต้องโอนค่าโอนอะไรบ้าง อย่างไรบ้าง และวันนี้ทางเรานั้นจะพามาดูกับ ค่าโอนคอนโดราคาเท่าไหร่ ? ต้องทำไรก่อนโอนบ้าง ?

ค่าใช้จ่ายวันโอนคืออะไร

ค่าใช้จ่ายวันโอนเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในวันที่การทำธุรกรรมโอนเงินหรือการโอนทรัพย์สินเกิดขึ้น โดยปกติแล้ว ค่าใช้จ่ายวันโอนจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือการโอนทรัพย์สินเช่นค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการทำสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการโอนทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายวันโอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของการโอนเงินหรือทรัพย์สิน และนโยบายทางการเงินของแต่ละธนาคารหรือองค์กรทางการเงินด้วย

1. ค่าโอนกรรมสิทธิ์ 

ค่าโอนกรรมสิทธิ์หรือค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ทรัพย์สิน ซึ่งเป็นกระบวนการโอนสิทธิ์ทรัพย์สินจากเจ้าของเดิมไปยังบุคคลอื่นหรือองค์กรอื่น สิทธิ์ทรัพย์สินที่สามารถโอนกรรมได้รวมถึงสิทธิ์ทางทรัพย์สินเช่นที่ดิน บ้าน รถยนต์ หุ้น และอื่นๆ

ค่าโอนกรรมสิทธิ์มักจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกโอนกรรม ธนาคารหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องมักจะกำหนดค่าธรรมเนียมการโอนเป็นเบื้องต้น โดยอิงจากมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกโอนกรรม แต่อาจมีการกำหนดเกณฑ์เฉพาะและอัตราค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันไปในแต่ละธนาคารหรือองค์กรทางการเงิน

การคิดค่าโอนกรรมสิทธิ์อาจเป็นค่าคงที่หรือเป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าทรัพย์สิน ตลาดและกฎหมายในแต่ละประเทศอาจมีกฎระเบียบที่กำหนดถึงการคิดค่าโอนกรรมสิทธิ์และปริมาณการเสียภาษีที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์ด้วย ดังนั้นค่าโอนกรรมสิทธิ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละสถาบันทางการเงิน

ตัวอย่าง

ราคาคอนโด 1,000,000 บาท ราคาประเมินอยู่ที่ 950,000 บาท

ก็จะคิดจากราคาขายคอนโดที่สูงกว่า 

1,000,000 x 2% (ค่าธรรมเนียมการโอน) = 20,000 บาท 

จ่ายคนละครึ่ง ก็เหลือ 10,000 บาท 

ดังนั้นเราจะต้องจ่ายค่าโอนกรรมสิทธิ์ 10,000 บาท

2. ค่าจดจำนอง

ค่าจดจำนอง (Mortgage fee) เป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในกระบวนการจดจำนองทรัพย์สิน เมื่อเจ้าของทรัพย์สินยอมจำนองทรัพย์สินให้เป็นความมั่นคงของหนี้สินที่ใช้เป็นประกันสำหรับการกู้ยืมเงิน ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะเรียกเก็บค่าจดจำนองเพื่อประกันการจดทะเบียนสิทธิ์จำนองในทรัพย์สินนั้นๆ ซึ่งช่วยให้ธนาคารมีความมั่นใจว่าเมื่อผู้กู้ไม่ปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมเงิน ธนาคารสามารถยึดทรัพย์สินได้เพื่อชำระหนี้สิน

ค่าจดจำนองอาจแตกต่างกันไปในแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงิน และอาจขึ้นอยู่กับจำนวนเงินที่กู้ยืม และมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกจำนอง อีกทั้งยังมีปัจจัยอื่นๆ เช่นอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขการกู้ยืม เป็นต้น ค่าจดจำนองอาจถูกเรียกเก็บทันทีหรือถูกรวมเข้ากับเงินกู้และชำระเป็นส่วนหนึ่งของผ่อนชำระเงินกู้ ซึ่งความเป็นไปได้และเงื่อนไขจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนโยบายและข้อกำหนดของแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่าง

ราคาคอนโด 1,000,000 บาท x 1% = 10,000 บาท 

ในส่วนนี้เท่ากับต้องจ่ายค่าจดจำนองทั้งหมด 10,000 บาท

3. ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ

ในบางประเทศและเขตการปกครองที่กำหนดโดยกฎหมาย เช่น ประเทศไทย ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะของคอนโดมิเนียม (Condominium Specific Business Tax) เป็นค่าภาษีที่ถูกเรียกเก็บจากการซื้อหรือการโอนคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นอาคารชุดที่มีหน่วยอาศัยหลายหน่วยซึ่งเป็นที่พักอาศัย

อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะของคอนโดมิเนียมมีการกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์ของราคาซื้อหรือราคาโอนของคอนโดมิเนียม ส่วนของอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะของคอนโดมิเนียมที่ใช้บังคับอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและเขตการปกครองท้องถิ่น ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีหน้าที่จดทะเบียนสิทธิ์คอนโดมิเนียมอาจมีหน้าที่เก็บค่าภาษีธุรกิจเฉพาะนี้จากผู้ที่ทำการซื้อหรือโอนคอนโดมิเนียมในสถานการณ์ที่มีการซื้อหรือโอนคอนโดมิเนียมเกิดขึ้น อีกทั้งยังมีกฎระเบียบที่กำหนดถึงการคำนวณเบี้ยปรับค่าภาษีเพิ่มเติมในกรณีที่ไม่ได้ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะของคอนโดมิเนียมในระยะเวลาที่กำหนด

ตัวอย่าง

ผู้ขายต้องการขายคอนโด 1,000,000 บาท คูณกับภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% เป็น 1,000,000 x 3.3% = 33,000 บาท นี่คือภาษีธุรกิจเฉพาะที่ผู้ขายจำเป็นต้องจ่ายครับ

4. ค่าอากรแสตมป์

ค่าอากรแสตมป์ (Stamp Duty) ของคอนโดมิเนียมเป็นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในกระบวนการซื้อหรือโอนคอนโดมิเนียม ซึ่งเป็นการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานรัฐบาลเพื่อทำการจดทะเบียนสิทธิ์คอนโดมิเนียมในชื่อของเจ้าของใหม่

อัตราค่าอากรแสตมป์ของคอนโดมิเนียมอาจแตกต่างไปตามกฎหมายและเขตการปกครองท้องถิ่นของแต่ละประเทศ และอาจขึ้นอยู่กับมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกซื้อหรือโอน ธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีหน้าที่จดทะเบียนสิทธิ์คอนโดมิเนียมอาจมีหน้าที่เก็บค่าอากรแสตมป์จากผู้ที่ทำการซื้อหรือโอนคอนโดมิเนียมในสถานการณ์ที่มีการซื้อหรือโอนคอนโดมิเนียมเกิดขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าอากรแสตมป์ของคอนโดมิเนียม ควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร หรือเครื่องที่รับจดทะเบียนสิทธิ์คอนโดมิเนียมในประเทศที่คุณสนใจซื้อหรือโอนคอนโดมิเนียม

ราคาคอนโด 3,000,000 x 0.5% = 15,000 บาท ทางคอนโดจะต้องเสียค่าอากรแสตมป์ทั้งหมด 15,000 บาท

5. ค่าใช้จ่ายที่ต้องให้โครงการ

ค่าใช้จ่ายที่ต้องให้โครงการในการซื้อคอนโดมิเนียมอาจแตกต่างไปตามโครงการและที่ตั้งของคอนโดมิเนียม อีกทั้งยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการซื้อขายที่ได้ตกลงกับโครงการนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายที่ต้องให้โครงการที่ส่วนใหญ่อาจประกอบด้วยต่อไปนี้:

1.ราคาขายหรือราคาซื้อ: เป็นจำนวนเงินที่ต้องชำระสำหรับการซื้อหรือโอนคอนโดมิเนียม ซึ่งจะขึ้นอยู่กับตลาดและราคาทรัพย์สินในพื้นที่นั้นๆ

2.ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์: เป็นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากการโอนสิทธิ์คอนโดมิเนียมให้แก่ผู้ซื้อใหม่ อัตราค่าธรรมเนียมการโอนอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและประเภทของคอนโดมิเนียม

3.ค่าธรรมเนียมทะเบียนคอนโดมิเนียม: เป็นค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิ์คอนโดมิเนียมในชื่อของเจ้าของใหม่ อัตราค่าธรรมเนียมทะเบียนคอนโดมิเนียมอาจแตกต่างกันไปตามกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

4.ค่าธรรมเนียมกองทุนส่วนกลาง (Common Area Maintenance Fee): เป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบำรุงรักษาส่วนกลาง

🏡 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐭𝐨𝐫 ผู้เชี่ยวชาญบริการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการซื้อ ขาย เช่า บ้านและคอนโด ระดับมืออาชีพแบบครบวงจร . 📮 สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 💬 LINE @: https://lin.ee/QysJ4xN 📞 Tel : 02-0810000, 065-5105370 🌐 Website: https://passionrealtor.com/ #PassionRealtor #PassionforyourFullLiving #PropertyRealtor #ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ #PropertyConsult #PropertyMarketing #พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ #คอนโด #เช่า #เช่าคอนโด #ซื้อคอนโด #่เช่าคอนโด #ขายคอนโด #ซื้อบ้าน #ขายบ้าน #นายหน้าที่ดิน #ซื้อขายที่ดิน