รวมคำศัพท์สำคัญสำหรับ นิติบุคคลอาคารชุด

นิติบุคคลอาคารชุด

เชื่อว่าหลาย ๆ คน เมื่อซื้อคอนโดแล้วต้องเจอรายงานการประชุมที่มี “คำศัพท์” แปลกๆ ที่ไม่คุ้นชินกันในเอกสารกันอย่างแน่นอน วันนี้ PRI ขอนำเสนอ คำศัพท์สำคัญสำหรับ ” นิติบุคคลอาคารชุด ” เพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกคนที่อยู่คอนโด และที่กำลังกลายเป็นลูกบ้านได้รู้กัน มีอะไรบ้างไปดูกัน

รวมคำศัพท์สำคัญสำหรับ นิติบุคคลอาคารชุด

นิติบุคคลอาคารชุดฯ นิติบุคคลอาคารชุด…… (ชื่อของโครงการ)
ผู้จัดการผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด
เจ้าของร่วมเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด และ/หรือผู้แทน ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุด
เจ้าของโครงการผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ดำนินการก่อสร้างอาคารชุด
คณะกรรมการคณะกรรมการนิติบุคคล…… (ชื่อของโครงการ)
ทรัพย์ส่วนบุคคลห้องชุดและหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่จัดไว้ให้เป็นของเจ้าของห้องชุดแต่ละราย
ห้องชุดส่วนของอาคารชุด ที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้ เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล สำหรับอาคารชุดนั้นๆ
ทรัพย์ส่วนกลางส่วนของอาคารชุด ที่มิใช่ห้องชุด ที่ดินที่ตั้งอาคารชุดฯ และที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม
ประชุมใหญ่การประชุมสามัญ หรือการประชุมใหญ่วิสามัญของเจ้าของร่วมแล้วแต่กรณี
พระราชบัญญัติอาคารชุดฯพระราชบัญญัติอาคารชุด ที่ได้ประกาศใช้ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาคารชุด ที่จะได้ประกาศใช้ต่อไปในภายหลังจากวันที่จดทะเบียน
กฎกระทรวงกฎกระทรวงซึ่งได้ออกมาเพื่อบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด ทั้งที่มีอยู่แล้วและจะได้ออกเพิ่มเติมภายหน้า
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางค่าใช้จ่ายที่เจ้าของร่วมจะต้องร่วมกันเฉลี่ยออกตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติอาคารชุดฯ หรือข้อบังคับ
เงินกองทุนเงินทุนสำรองที่เก็บจากเจ้าของร่วมสำหรับเหตุฉุกเฉินใดๆ ที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย และ/หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน สำหรับอาคารชุด และ/หรือผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดของนิติบุคคลอาคารชุด