เปิดเงื่อนไข บ้านล้านหลังเฟส 3

บ้านล้านหลังเฟส 3

โครงการดีๆ อย่างโครงการ ” บ้านล้านหลัง ” ก็ได้รับไฟเขียวจาก ครม.เมื่อวันที่ 21 ก.พ.66 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นโครงการ บ้านล้านหลังเฟส 3 โดยที่ผ่านมาโครงการนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างมาก และวงเงินกู้ในโครงการก็หมดลงอย่างรวดเร็ว ก่อนถึงเวลาที่กำหนดอีกด้วย

ในครั้งนี้ บ้านล้านหลังเฟส 3 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มีเพื่อสนับสนุนให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองในราคาที่ไม่สูง และเหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ กลุ่มวัยทำงาน หรือประชาชนที่กำลังเริ่มต้นสร้างครอบครัว รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ

เปิดเงื่อนไข บ้านล้านหลังเฟส 3

โครงการ บ้านล้านหลังเฟส 3 มีวงเงินโครงการ 20,000 ล้านบาท โดย ธอส.สนับสนุนสินเชื่อให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ในช่วง 5 ปีแรก วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อรายต่อหลักประกันและมีระยะเวลากู้ยืมสูงสุดไม่เกิน 40 ปี โดยประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถยื่นคำขอกู้กับ ธอส.ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2568 หรือจนกว่า ธอส.ให้สินเชื่อเต็มตามกรอบวงเงินของโครงการแล้ว

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

อยู่อาศัยใน กทม.และปริมณฑล และ ตจว. ในราคาซื้อขายไม่เกิน 1.5 ล้านบาท/หน่วย เช่น ที่อยู่อาศัยที่สร้างบนที่ดินของตนเอง หรือที่อยู่อาศัยที่สร้างใหม่ สร้างเสร็จพร้อมอยู่ที่สร้างบนที่ดินของเอกชน ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ หรือที่ดินของรัฐ ที่ดินของการเคหะแห่งชาติ 

บ้านมือสองและทรัพย์สินรอการขาย (Nonperforming Assets : NPAs) ของสถาบันการเงินของรัฐ (SFI) ทรัพย์สินรอการขายของบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (BAM) และบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) รวมท้ังทรัพย์รอการขายของกรมบังคับคดี เป็นต้น 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไป – วงเงินโครงการ : 20,000 ล้านบาท ประเภทสินเชื่อ/วงเงินกู้/ระยะเวลาการกู้ : วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 1.5 ล้านบาท/หน่วย ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 40 ปี ส่วนอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-5 : อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3 ต่อปี ปีที่ 6-7 : อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR-2.00 ต่อปี  

ปีที่ 8 ตลอดจนอายุสัญญากู้เงิน – กรณีรายย่อยทั่วไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR-0.75  ต่อปี – กรณีสวัสดิการหักเงินเดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR-1.00 ต่อปี – กรณีกู้ซื้ออุปกรณ์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MRR 

ฟรีค่าธรรมเนียม ค่าประเมินราคาหลักประกัน ไม่เกิน 2,300 บาท และค่าจดทะเบียน นิติกรรมจำนอง ร้อยละ 1 ของวงเงินจำนอง 

ส่วนระยะเวลาโครงการ ยื่นคำขอกู้เงินตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติเห็นชอบถึงสิ้นสุดโครงการวันที่ 30 ธันวาคม 2568 หรือเมื่อ ธอส.ให้สินเชี่อเต็มตามกรอบวงเงินของโครงการแล้ว