facility management คืออะไร

facility management คืออะไร

Facility Management (การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก) คือกระบวนการและการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในองค์กรหรือสถานประกอบการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานหลักขององค์กรนั้นๆ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับผู้ใช้บริการหรือพนักงานในองค์กร

การบริหารจัดการอาคารสถานที่ Facility Management คืออะไร

Facility Management คืออะไร หรือ การจัดการอาคาร เป็นการนำแนวคิดจากการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นความพอใจใช้การบริหารจัดการอาคารแบบครบวงจร เพื่อดูแลอาคารถานที่เหล่านั้นใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

ความสำคัญของ Facility Management

 • ช่วยให้อาคารของคุณ….ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ
 • ช่วยปรับปรุงอาคารของคุณ….ให้สวยงาม และน่าใช้กว่าที่เป็น
 • ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี…สะดวกสบาย ปลอดภัย ยั่งยืน

ข้อดีของ Facility Management

 • Cost Saving ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายที่สูงเกินไป เชี่ยวชาญอาคารทุกประเภท
 • Global Standard บริหารงานคุณภาพระดับสากล ความเชื่อมั่นที่วางใจได้
 • Data Centralise จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อการวิเคราะห์ออกแบบโซลูชั่น
 • Value Added เพิ่มระดับความสามารถ และคุณภาพให้กับอาคารของคุณ

การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกครอบคลุมถึงหลายด้าน เช่น:

 1. การบริหารจัดการอาคารและสิ่งปลูกสร้าง: ดูแลรักษาอาคาร สำนักงาน และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน รวมถึงการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
 2. การจัดการพื้นที่: วางแผนและจัดการพื้นที่ใช้สอยในอาคารให้มีประสิทธิภาพ เช่น การจัดสรรพื้นที่สำนักงาน การปรับปรุงพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร
 3. การจัดการระบบวิศวกรรม: ดูแลรักษาระบบวิศวกรรมภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบประปา ระบบดับเพลิง และระบบสื่อสาร
 4. งานบำรุงรักษาและซ่อมแซม : ตรวจสอบ บำรุงรักษา และซ่อมแซมอาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปลอดภัย และยืดอายุการใช้งาน
 5. การรักษาความปลอดภัย: จัดการเรื่องความปลอดภัยในอาคาร การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบความปลอดภัยต่าง ๆ เช่น กล้องวงจรปิด ระบบควบคุมการเข้าออก
 6. งานบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Management): วางแผนและซักซ้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย แผ่นดินไหว น้ำท่วม เพื่อลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น
 7. การจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล: ดูแลเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสิ่งแวดล้อมในอาคาร รวมถึงการจัดการขยะและการรีไซเคิล
 8. การบริหารจัดการพลังงาน: การใช้และการประหยัดพลังงานภายในอาคาร เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การดูแลและบำรุงรักษาระบบที่ใช้พลังงาน
 9. การจัดการบริการสนับสนุนอื่น ๆ: รวมถึงการจัดการบริการอื่น ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กร เช่น การจัดการงานบริการสำนักงาน การจัดการยานพาหนะ การจัดการงานจัดเลี้ยงหรือการประชุม

ประโยชน์ของ Facility Management

 • ช่วยให้อาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ยืดอายุการใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ต่างๆ
 • ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 • สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย
 • เพิ่มมูลค่าของอาคาร

Facility Management มีความสำคัญอย่างไร

Facility Management มีความสำคัญต่อองค์กรและธุรกิจต่างๆ ดังนี้

 • ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานหลักขององค์กรให้ราบรื่น
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน
 • สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
 • เพิ่มมูลค่าของสินทรัพย์
 • ช่วยลดความเสี่ยง

Facility Management เหมาะกับใคร

Facility Management เหมาะกับองค์กรและธุรกิจที่มีอาคารสถานที่เป็นของตัวเอง เช่น

 • อาคารสำนักงาน
 • ห้างสรรพสินค้า
 • โรงพยาบาล
 • โรงเรียน
 • โรงงาน
 • คอนโดมิเนียม

ตัวอย่างงาน Facility Management

 • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและดับเพลิง
 • ซ่อมแซมหลังคาและผนัง
 • ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง
 • กำจัดขยะ
 • ดูแลรักษาสวนหย่อม
 • รักษาความปลอดภัย
 • บริการลูกค้า
 • จัดการระบบอาคารอัตโนมัติ
 • ติดตั้งกล้องวงจรปิด
 • บริหารจัดการที่จอดรถ

การจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกมีบทบาทสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งผลให้พนักงานมีความสุขในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กร

อ่านบทความเพิ่มเติม คลิก


𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 เป็นผู้นำในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจรและกำกับดูแลกิจการในกลุ่มบริษัทในเครือ ให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาและลงทุนในธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด 𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬, 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐌𝐚𝐤𝐞𝐫

Tel : 02-0810000

Website: https://primo.co.th

Line : https://lin.ee/Jt3nhkF

Primo Plus : https://apple.co/495d6mU