Net Zero สำหรับการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด

Net Zero สำหรับการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด

การนำแนวคิดเรื่อง “Net Zero” มาปรับใช้สำหรับนิติบุคคลอาคารชุดนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและทันสมัยมาก เนื่องจากภาคอสังหาริมทรัพย์มีบทบาทสำคัญในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นการลดการปล่อยก๊าซจากอาคารต่างๆ จึงเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญในการบรรลุเป้าหมาย Net Zero ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติที่สำคัญดังนี้

  1. การประเมินและติดตามการใช้พลังงานของอาคาร โดยนำระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะมาใช้เพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
  2. การนำพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนมาใช้ เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ การใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล เป็นต้น
  3. การจัดการน้ำและของเสีย การนำระบบการรีไซเคิลน้ำ และการจัดการของเสียที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  4. การส่งเสริมการใช้พาหนะที่ไม่มีการปล่อยมลพิษ เช่น การติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้าและการส่งเสริมการใช้รถจักรยาน
  5. การปรับปรุงฉนวนกันความร้อนของอาคารเพื่อลดการสูญเสียพลังงานความร้อน โดยอาจพิจารณาติดตั้งหน้าต่างกระจกระบบคู่ ติดตั้งฉนวนผนัง เป็นต้น
  6. การส่งเสริมให้มีการใช้อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง เช่น หลอดไฟ LED เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง เป็นต้น
  7. การสร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้พักอาศัยในการประหยัดพลังงาน เช่น การรณรงค์ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ และอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน
  8. การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการคัดแยก รีไซเคิล และนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องกำจัด
  9. การจัดสวนหย่อมและพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสม เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่

โดยแนวทางเหล่านี้จะช่วยให้นิติบุคคลอาคารชุดสามารถบรรลุเป้าหมาย Net Zero ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ผู้พักอาศัย