Soft Skill คือ อะไร และสำคัญอย่างไร ?

Soft Skill คือ

Soft Skill คือ ความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะรับรู้ ดำเนินการ ประมวลผล ตอบสนองสิ่งต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ โดยวันนี้เราจะมาขยายความกันต่อว่า Soft Skill หรือ Soft Skills นั้นคืออะไร และสำคัญอย่างไรในชีวิตเรา

Soft Skill คือ อะไร ?

Soft Skills หรือ ทักษะทางอารมณ์หรือที่เรียกว่าทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ หรือทักษะด้านผู้คนเป็นชุดคุณลักษณะและคุณสมบัติส่วนบุคคลที่ช่วยให้บุคคลสามารถโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืนกับผู้อื่นในสภาพแวดล้อมส่วนบุคคลและทางอาชีพต่างๆ ซึ่งแตกต่างจาก Hard Skills หรือทักษะทางเทคนิคซึ่งเป็นทักษะเฉพาะและเกี่ยวข้องกับงาน

โดย Soft Skills หรือ ทักษะด้านอารมณ์ มีความสำคัญมากกว่าเกี่ยวกับวิธีที่ผู้คนปฏิบัติตนและสื่อสารกับผู้อื่น Soft Skills เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการสร้างความสัมพันธ์เชิงบวก การทำงานร่วมกับผู้อื่น และการนำทางแบบไดนามิกทางสังคมและสถานที่ทำงาน

ตัวอย่างทั่วไปของทักษะ Soft Skills

 1. การสื่อสาร : ความสามารถในการถ่ายทอดความคิด ความคิด และข้อมูลอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ทั้งทางวาจาและลายลักษณ์อักษร ซึ่งรวมถึงการฟังอย่างกระตือรือร้นและการทำความเข้าใจสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูด
 2. ความฉลาดทางอารมณ์ : ความสามารถในการรับรู้ เข้าใจ จัดการ และแสดงอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น ทักษะนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความเห็นอกเห็นใจและสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น
 3. การทำงานเป็นทีม : ความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีส่วนช่วยให้ทีมประสบความสำเร็จ และแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
 4. ความสามารถในการปรับตัว : เปิดรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้จากประสบการณ์ใหม่ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
 5. การแก้ปัญหา : ทักษะในการระบุและวิเคราะห์ปัญหา การคิดวิธีแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการตัดสินใจอย่างมีข้อมูล
 6. ความเป็นผู้นำ : ความสามารถในการสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ และนำทางผู้อื่นไปสู่เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทผู้นำอย่างเป็นทางการหรือในฐานะผู้นำที่ไม่เป็นทางการ
 7. การบริหารเวลา : บริหารจัดการเวลาและลำดับความสำคัญอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ตรงตามกำหนดเวลาและบรรลุเป้าหมาย
 8. การแก้ไขข้อขัดแย้ง : ความสามารถในการแก้ไขและแก้ไขข้อขัดแย้งหรือข้อขัดแย้งในลักษณะเชิงบวกและสร้างสรรค์
 9. การเจรจาต่อรอง : ความสามารถในการบรรลุข้อตกลงที่เป็นประโยชน์ร่วมกันและการประนีประนอมเมื่อต้องจัดการกับความสนใจและมุมมองที่แตกต่างกัน
 10. การสร้างเครือข่าย : การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณ ซึ่งอาจมีคุณค่าสำหรับการเติบโตทางอาชีพและการพัฒนาส่วนบุคคล

Soft Skills หรือ ทักษะด้านอารมณ์ เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากในที่ทำงาน เนื่องจากทักษะเหล่านี้มักจะมีบทบาทสำคัญในความสำเร็จในอาชีพการงานและความพึงพอใจในงาน สิ่งเหล่านี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอาชีพหรืออุตสาหกรรมเฉพาะใดๆ และใช้ได้กับแง่มุมต่างๆ ของชีวิต การพัฒนาและการฝึกฝนทักษะด้านอารมณ์สามารถนำไปสู่การปรับปรุงการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ความเป็นผู้นำ และประสิทธิผลโดยรวมของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

Soft Skill แตกต่างจาก Hard Skill อย่างไร 

Hard Skill นั้นหมายถึงความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ขณะที่ Soft Skill จะเป็นทักษะด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับวิชาชีพแต่เป็นทักษะที่จำเป็นในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

Soft skill และHard Skill เป็นทักษะสองประเภทที่แตกต่างกันที่แต่ละบุคคลมี และมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันในการพัฒนาตนเองและด้านอาชีพ ต่อไปนี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่าง Soft skill และHard Skill

ยกตัวอย่างเช่น อาชีพนักเขียนคอนเทนต์ (Content Writer) Hard Skills ที่ต้องมีการคือความสามารถทางด้านการเขียน ความเข้าใจในรูปแบบของไวยากรณ์ ระดับและรูปแบบของภาษาต่าง ๆ เป็นต้น ส่วน Soft Skills ที่ควรมีก็คือ ความคิดสร้างสรรค์ การเปิดกว้างเพื่อรับความรู้ ความคิดเห็น และแนวคิดที่หลากหลาย เป็นต้น

 • Soft Skills คือความคิดสร้างสรรค์ แต่ Hard Skills คือความรู้วิชาการของการทำงานในกระบวนการนั้น ๆ โดยตรง
 • Soft Skills คือการทำงานร่วมกับผู้อื่น แต่ Hard Skills คือการบริหารจัดการคนในองค์กร
 • Soft Skills คือการใช้ประสบการณ์หรือความรู้สึกในการวิเคราะห์ แต่ Hard Skills คือการใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงตรรกะ ซึ่งจะไม่ใช่เพียงแค่การใช้ประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์เท่านั้น หากแต่ยังต้องมีความรู้ด้านวิชาการมารองรับเป็นเหตุและผลสอดคล้องกันด้วย

ทำไมยุคนี้ Soft Skills ถึงสำคัญ?

บางครั้งความฉลาดก็มีความสำคัญมากกว่าทักษะหรือความรู้รอบด้าน หรืออาจเรียกอีกอย่างได้ว่า ความรู้ทางวิชาการสำคัญน้อยกว่าการทำงานด้วยความสร้างสรรค์ อันจะนำไปสู่ผลลัพธ์ในการทำงานที่สัมฤทธิ์ผลเช่นเดียวกัน หากพูดให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือ การทำงานที่มีผลลัพธ์เช่นเดียวกัน คือความสำเร็จของงานอย่างเดียวกัน

แต่สำหรับกระบวนการระหว่างทางของความสำเร็จนั้นต่างกัน โดยมีกรรมวิธีการผลิตที่ต่างกัน เช่น การทำอาหาร หากเน้นหนักไปในเรื่องของวิชาการเพียงอย่างเดียว เปิดตำราทำอย่างเดียวโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างที่อาจทำให้อาหารนั้นอร่อยหรือมีหน้าตาที่น่าทานมากขึ้น มุ่งไปเพียงแค่ความอร่อยที่ได้จากสูตรอาหารเท่านั้น แต่เชฟกลับไม่สนใจลวดลายของจานที่ใช้เป็นภาชนะใส่อาหาร หรือไม่สนใจหน้าตาของอาหาร ก็อาจทำให้อาหารไม่มีความน่าสนใจ แม้ว่าจะได้ความอร่อยตามสูตรอาหารแบบเป๊ะ ๆ ก็ตาม 

12 Soft Skills ที่จำเป็นต่อการทำงานในโลกยุคดิจิทัล

 1. Communication : ทักษะการสื่อสาร
 2. Time Management : ทักษะการบริหารจัดการเวลา
 3. Flexibility and Adaptability : ทักษะความยืดหยุ่นและปรับตัว
 4. Teamwork and Collaboration : ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 5. Analytic and Critical Thinking : ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และเชิงวิพากษ์
 6. Decision Making : ทักษะการตัดสินใจ
 7. Creativity : ทักษะการคิดเชิงสร้างสรรค์
 8. Complex Problem Solving : ทักษะการแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน
 9. Curiosity and Lifelong Learning : ทักษะการใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา
 10. Negotiation and Persuasion : ทักษะการโน้มน้าวและต่อรอง
 11. Leadership : ทักษะการเป็นผู้นำ
 12. Positive Attitude : ทักษะการมีทัศนคติเชิงบวก

12 Future Soft skills เมื่อเรามี Soft skills นั้นจะอยู่ติดตัวเราต่อไปไม่แม้ว่าในอนาคตเราจะเปลี่ยนสายอาชีพก็ตาม ที่สำคัญเลย Soft skills เหล่านี้จะมาจากเราลงมือด้วยตัวเองเท่านั้น อาจจะมาจากการขัดเกลาจากสภาพแวดล้อมที่เราเติบโต และจากบุคคลรอบข้าง ทำให้เราสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดี

นอกจากนี้ในการทำงาน Hard skills อย่างเดียวอาจจะไม่พอเป็นที่จะสร้างจุดยืนที่แตกต่างให้เรา แต่ Soft skills นั้นจะเป็นจุดแข็งให้กับตัวเรามากขึ้น ให้การทำงานกับผู้ร่วมงาน ลูกค้า และหัวหน้าของเราเลื่อนไหลและส่งมอบงานที่มีคุณค่าได้ดียิ่งขึ้น พร้อมที่จะเป็นที่ต้องการขององค์กรที่ขาดไม่ได้

………………………………………………………….

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

เป็นผู้นำในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจรและกำกับดูแลกิจการในกลุ่มบริษัทในเครือ ให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาและลงทุนในธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬, 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐌𝐚𝐤𝐞𝐫

📱 Tel : 02-0810000

🌏 Website: https://primo.co.th/

📶 Line : https://lin.ee/Jt3nhkF