1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี

นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล )

นาย สมพงษ์ ชลคดีดำรงกุล โดยบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

นาย สุระ คณิตทวีกุล

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด

นาย มนตรี ช้างทองสิริ

นาย มนต์ชัย ลีศิริกุล

นาย รัตนชัย จิระวันชัยกุล

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้

239,999,960

15,480,000

7,959,900

4,458,500

3,291,700

2,001,434

1,900,000

1,623,000

1,500,000

1,419,000

75

4.84

2.49

1.39

1.03

0.63

0.59

0.51

0.47

0.44