รู้จัก สีของครุฑ บนโฉนดที่ดิน

สีของครุฑ

สีของครุฑ ต่างกันอย่างไร ?

โฉนดที่ดินในประเทศไทยมีทั้งหมด 4 ประเภท ถ้าลองสังเกตุบนโฉนดที่ดินนั้น สีของครุฑ จะแตกต่างกันออกตามไปแต่ละประเภทของโฉนดที่ดิน ดังนี้

  1. ครุฑแดง

สีของครุฑ แดง คือ เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่สามารถซื้อขายได้ โอนได้ถูกต้องตามกฎหมาย หากมีซื้อขายที่โฉนดประเภทนี้ จะต้องไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินในแต่ละพื้นที่ ต่อหน้าเจ้าพนักงานเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือ เป็นโมฆะ ความเก่าใหม่ของโฉนดที่ดิน น.ส.4 หรือ โฉนดครุฑแดง ดูจากอักษรท้ายรหัสเอกสาร เช่น น.ส.4 จ. คือรหัสเอกสารที่ใช้ปัจจุบัน มี น.ส.4 ก. เป็นประเภทโฉนดที่ดินรุ่นเก่าที่สุด

2. ครุฑเขียว

สีของครุฑ เขียว คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 ก. เป็นเอกสารที่ไม่ใช่ “โฉนดที่ดิน” ใช้สำหรับเป็นหนังสือคำรับรองจากพนักงานเจ้าหน้าที่ว่าเราได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นสามารถ ซื้อขาย จำนองธนาคารได้ รวมถึงสามารถเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต

ผู้ครอบครองสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนเอกสารสิทธิ์เป็น น.ส.4 ได้ โดยยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานที่ดินจังหวัดและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

3. ครุฑดำ

สีของครุฑ ดำ คือ หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ เป็นเพียงหนังสือรับรองการครอบครอง แต่ไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ หากจะซื้อขายต้องรอประกาศจากราชการ 30 วัน

ครุฑ ดำ สามารถนำไปขอออกโฉนดได้ที่สำนักงานที่ดิน โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการรังวัด และติดประกาศ 30 วัน หากไม่มีใครคัดค้านว่าพิ้นที่นี้ไม่ใช่ของผู้ที่ขอออกโฉนด ก็สามารถออกโฉนดได้ และหลังจากนั้นก็จะสามารถนำโฉนด ไปซื้อ ขาย หรือจำนองได้

4. ครุฑน้ำเงิน

สีของครุฑ น้ำเงิน คือ กระทำการซื้อขายไม่ได้ เป็นที่ดินที่ทางราชการออกให้เพื่อทำการเกษตร แต่สามารถทำสัญญาเช่าได้ 99 ปี และสามารถตกเป็นมรดกให้ทายาทได้

เพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดควรตรวจสอบเอกสาร และ สีของครุฑ ที่สำนักงานที่ดินนั้นๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดนั้นเอง