แบบสำรวจความพึงพอใจลูกบ้าน (Residents Satisfaction Survey)

แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจที่ลูกบ้านมีต่อเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ
เพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกบ้านอย่างสูงสุด

*เพียงคลิก เลือกคำตอบด้านบน