บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซคุณค่าของธุรกิจ ตามแนวทาง ESG (Environmental Social and Governance “ESG”) โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ คาดหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง ESG จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ควบคู่ไปด้วยกัน

 

นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ กลุ่มบริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในการให้บริการ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ ยังมีนโยบายการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรม วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงสื่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Environmental Social and Governance : ESG Enhancement) ตลอดจนกำหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า และลดการใช้พลังงานธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด รวมทั้งส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal, UN SDGs) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

มิติบรรษัทภิบาลและเศรฐกิจ

มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามหลักการดูแลกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นธรรม เท่าเทียม และเปิดเผยการดำเนินงานอย่างโปร่งใส พร้อมทั้งบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ สภาวะการแข่งขัน โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักบรรษัทภิบาล

มิติสังคม

มุ่งมันที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ปกป้องสิทธิของแรงงาน ความปลอดภัย สุขอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ ความสามารถการทำงานให้กับพนักงาน รวมถึงการมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจ ใส่ใจผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเพื่อพัฒนาไปสู่สังคมอย่างยั่งยืน

มิติสิ่งแวดล้อม

มุ่งพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และบริหารจัดการผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

PRIMO Core Value

PRIMO CORE VALUE

เป้าหมายความยั่งยืน

การดำเนินงาน

Professional

ผู้ให้บริการมืออาชีพ

พนักงานผู้ให้บริการมีทักษะและมีทัศนคติตามแนวปฏิบัติจรรยาบรรณธุรกิจ พร้อมมอบบริการแก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน

พนักงานผู้ให้บริการ PRI ผ่านการฝึกอบรมด้านทักษะความสามารถ ความเข้าใจ และทัศนคติในมาตรฐานการให้บริการ (การทดสอบหลังการอบรม และการทดสอบการให้บริการใน On Job Training

Responsive

ตอบสนองรวดเร็ว

ประเมินความต้องการและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียโดยนำมาปรับปรุงและปรับใช้อย่างทันเวลา

มีการประเมินความต้องการและความเสี่ยงของผู้มีส่วนได้เสียทุกๆไตรมาส หรือทันทีหากมีประเด็นที่อาจกระทบกับผลการดำเนินงานอย่างเป็นนัยสำคัญ

Innovation

เพิ่มคุณค่าผ่านนวัตกรรม

เป็นผู้นำการให้บริการเกี่ยวเนื่องกับอสังหาฯ แบบครบวงจร ผ่านการนำเสนอนวัตกรรมการให้บริการ (Service-Tech) ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต

จัดหาและวิจัยนวัตกรรมที่ช่วยให้สร้างความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย นำไปสู่การตอบสนองความต้องการในบริการอย่างครบวงจร

Mechanism

จัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

มีการจัดการงานด้านบริการและการบริหารทรัพยากรที่ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีการบริหารงานที่ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ จัดการของเสียอย่างถูกวิธี นำไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกได้

Optimize

มอบบริการที่ดีที่สุด

สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ประเมินผลความพึงพอใจผ่านข้อชมเชยที่มากขึ้นและข้อร้องเรียนที่ลดลง

นโยบายด้านความยั่งยืน

 1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
 2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ จึงได้มีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นให้ชัดเจน
 3. การเคารพสิทธิมนุษยชน คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิ์ขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
 4. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิของพนักงานตาม หลักสิทธิมนุษยชน และยังเปิดโอกาสให้พนักงนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
 5. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้า มุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการลดก๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความปลอดภัยของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
 7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม สนับสนุนการจัดกิจกรรมแลปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
 8. การมีนวัตกรรม สนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงนในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร ซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่งๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพรให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม

กลุ่มบริษัทฯ ได้นำเป้าหมายการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN SDGs) มาประยุกต์กับแนวทางการดำเนินธุรกิจ และกำหนดขอบเขตด้านความยั่งยืนตามประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็น SDGs

มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มิติเศรษฐกิจ

มิติสังคม

มิติสิ่งแวดล้อม

การยกระดับคุณภาพชีวิต ขจัดความยากจนของชุมชนพื้นที่ใกล้เคียง

ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ชุมชน

ส่งเสริมการจ้างงาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนใกล้เคียง

– การสร้างคุณค่าสู่สั่งคมและชุมชน

– การยกระดับคุณภาพชีวิตในท้องถิ่น/ชุมชน

การมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ชุมชน

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

– การดูแลสุขภาวะอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน และแรงงาน

– คุณภาพการบริการ

– การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– การบริหารจัดการชุมชน

– การสร้างคุณค่าสู่สังคมและชุมชน

 • มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานและบุตรพันธมิตร
 • สนับสนุนทุนการศึกษาและการซ่อมแซมสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับโรงเรียนในชุมชนที่โครงการจัดตั้งขึ้น

การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอด

ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ชุมชน

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

– การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในองค์กร

– สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

– การบริหารจัดการชุมชน

– มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงาน

– สนับสนุนทุนการศึกษาและการซ่อมแซมสถานศึกษาให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ให้กับโรงเรียน

ความเสมอภาคระหว่างเพศ และเพิ่มบทบาทของสตรีและเด็กหญิงทุกคน

ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ชุมชน

– ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน

– ติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพ

– ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor) และต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก (Child Labor)

– สนับสนุนการให้ความเคารพและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมบนพื้นฐานศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกำเนิด สีผิว เชื้อชาติ เพศ อายุ ศาสนา สภาพร่างการ ฐานะ

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่และ มีผลิตภาพ และการมีงานที่มีคุณค่าสำหรับทุกคน

ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ชุมชน

– ส่งเสริมการจ้างงาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนใกล้เคียง

– ส่งเสริมการจ้างงานอย่างเป็นธรรม

– การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

– การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงสร้างพื้นฐานที่ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมอย่างยั่งยื่น

ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ชุมชน

– การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมสมัยใหม่

– คุณภาพผลิตภัณฑ์ บริการ

– การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

– การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

– ให้ความสำคัญในการเลือกพันธมิตรที่ให้ความสำคัญในเรื่อง SEG

ลดความไม่เสมอภาค

ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ชุมชน

– ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยครอบคลุมไปถึงบริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน คู่ค้า แรงงานผู้พิการ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ เล็กเห็นถึงศักยภาพในการทำงาน เพื่อสร้างโอกาสและสร้างรายได้ประจำให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว โดยจ้างงานที่เหมาะสมกับสภาพร่างกาย

– ติดตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทไม่ให้เข้าไปมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพ

การผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ชุมชน

– การจ้างงาน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนใกล้เคียง

– การกระจายรายได้สู่ชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

– การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

– การแยกขยะและการรีไซเคิล

– การลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและเข้าถึงความยุติธรรมได้ในทุกระดับ

ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ชุมชน

– การจัดซื้อจัดจ้าง

– การบริหารห่วงโซ่คุณค่า

– การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

– การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

– ลดปริมาณการใช้ไฟ ใช้น้ำ

– การแยกขยะและการรีไซเคิล

– การลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์

– ให้ความสำคัญในการเลือกพันธมิตรที่ให้ความสำคัญในเรื่องของ ESG

การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มี ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร ชุมชน

– การต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน

– การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม

– มีการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ครบทุกด้าน

– ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจ, หลักการกำกับดูแลกิจการ และการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน

บริษัทฯ ได้ดำเนินการกำหนดประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีความสัมพันธ์กับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยง เพื่อนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของประเด็นด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มีนัยสำคัญ ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม

ขั้นตอนที่ 1 การระบุประเด็นด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ได้พิจารณาและนำประเด็นความเสี่ยงที่มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจมาพิจารณา และเป็นประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสำคัญ จากนั้นนำประเด็นทั้งหมดที่ประเมินจัดลำดับความสำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

ขั้นตอนที่ 2 การจัดลำดับประเด็นสำคัญ

บริษัทฯ มีการจัดลำดับความสำคัญ โดยการดำเนินการวิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลด้านความยั่งยืน โดยแบ่งการพิจารณาครอบคลุม 3 มิติ ได้แก่ มิติบรรษัทภิบาลและเศรฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม และพิจารณาจากประเด็นความสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ และเป็นที่สนใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบประเด็นสำคัญ

บริษัทฯ ได้นำผลการจัดลำดับความสำคัญเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มีผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและกรรมการอิสระฯ เพื่อพิจารณาตรวจสอบประเด็นที่มีความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีความน่าเชื่อถือ และแนวทางการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามพัฒนาและรายงานผล

บริษัทฯ ได้รวบรวมผลการตรวจสอบประเด็นสำคัญและแนวทางการปรับปรุง ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย