บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซคุณค่าของธุรกิจ ตามแนวทาง ESG (Environmental Social and Governance “ESG”) โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ คาดหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง ESG จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ควบคู่ไปด้วยกัน

 

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เป็นการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร โดยมีห่วงโซ่คุณค่าของการให้บริการ ดังนี้

ห่วงโซ่คุณค่า

กระบวนการ

ผู้เกี่ยวข้อง

ที่ปรึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม

ออกแบบงานสถาปัตยกรรมและระบบประกอบอาคารโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การออกแบบที่ช่วยให้โครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง ควบคุมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ และตรวจสอบชิ้นงานให้ได้มาตรฐาน

พนักงาน เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ชุมชน

บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์

บริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร และโครงการที่พักอาศัยระยะยาวอย่างมีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า เป็นตัวแทนการซื้อ-ขาย-เช่า อสังหาริมทรัพย์ ที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย ให้บริการที่ปรึกษาการตลาด สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้ข้อมูลกับลูกค้าอย่างครบถ้วนและไม่บิดเบือน

พนักงาน เจ้าของร่วม / ลูกบ้าน เจ้าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ ผู้ให้เช่า / ผู้เช่า นิติบุคคลอาคารชุด / บ้านจัดสรร

บริการหลังการขายอสังหาริมทรัพย์

ออกแบบและตกแต่งภายในบ้านและห้องชุด ส่วนกลางโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และตรวจสอบชิ้นงาน ให้ได้มาตรฐาน ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้ได้มาตรฐาน เพื่อตอบสนองความพึ่งพอใจของลูกค้า

พนักงาน ผู้รับเหมา เจ้าของร่วม / ลูกบ้าน

กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาวิเคราะห์ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจในกลุ่มบริษัทฯ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการตอบสนองความคาดหวังและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในแต่ละกลุ่ม ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

การตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ถือหุ้น

– การกำกับดูแลกิจการที่ดี

– มีผลกำไรจากการทำธุรกิจมากขึ้น

– เปิดเผยข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา

– สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมีผลดำเนินงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง

– เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และเท่าเทียมกันทุกภาคส่วน

– วิเคราะห์ และทบทวนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

– ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

– รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น/นักลงทุนนำมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงหรือสร้างประโยชน์จากข้อ

– นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานขององค์กรพร้อมทิศทางและแผนงานในการดำเนินธุรกิจ

ลูกค้า

– การส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

– สร้างความพึงพอใจ และบริหารจัดการข้อร้องเรียนอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ

– ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง ไม่บิดเบือน

– การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

กลุ่มบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและยึดมั่น
ในการปฏิบัติต่อลูกค้าด้วยความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความเอาใจใส่ลูกค้า ดังนี้

คำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน และประสิทธิภาพของสินค้าและบริการ ซึ่งนอกเหนือจากการใช้วัสดุ
ที่มีคุณภาพดีและมีการผลิตที่ได้มาตรฐานเพื่อที่
ลูกค้าจะได้มีความพึงพอใจในสินค้า และจากการพัฒนาระบบการบริหารการบริการที่มีคุณภาพแล้ว กลุ่มบริษัทฯ ยังใส่ใจในการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุด

กลุ่มบริษัทฯ มีโครงการที่จะพัฒนาสินค้าและบริการใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า และเพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจในความหลากหลายของสินค้าและบริการที่มีคุณภาพดี ได้มาตรฐานและเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มบริษัทฯ ยึดมั่นในการตลาดที่เป็นธรรม โดยมีนโยบายในการดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทฯ ที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการตัดสินใจ

กลุ่มบริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและมุ่งมั่นที่จะให้ลูกค้าได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานและกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในระดับสากล และตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงมีการพัฒนาและปรับปรุงสินค้าและบริการอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ มาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีระบบลูกค้าสัมพันธ์เพื่อใช้ในการสื่อสารติดต่อกับลูกค้า รวมถึงการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวมดเร็ว

กลุ่มบริษัทฯ จะรักษาข้อมูลของลูกค้าไว้เป็นความลับ และจะไม่นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในทางที่มิชอบ

กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และระหว่างลูกค้ากับกลุ่มบริษัทฯ ให้ยั่งยืน

พนักงาน

– มีผลตอบแทนที่เหมาะสม และมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

– การพัฒนาทักษะการเรียนรู้

– สภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี และปลอดภัย

– มีความเท่าเทียมและเคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถทางการแข่งขันและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต จึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

เคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

จัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม

ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรม สัมนา ฝึกอบรม รวมถึงส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมนา และฝึกอบรมวิชาการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถและศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝันทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร

จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ สำหรับพนักงานตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม เป็นต้น และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ค่าทันตกรรมประจำปี เป็นต้น รวมถึงการให้เงินช่วยเหลือประเภทต่างๆ แก่พนักงาน เช่น ทุนการศึกษา และเงินช่วยฌาปนกิจ เป็นต้น

จัดให้มีบริการตรวจสุขภาพประจำปีแก่บุคลากรทุกระดับชั้น โดยพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงตามระดับอายุ เพศ และสภาพแวดล้อมในการทำงานของแต่ละบุคคล

ดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้าง
ให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงจัดการฝึกอบรม และส่งเสริมให้พนักงานมีสุขอนามัยที่ดี และดูแลสถานที่ทำงานให้ถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัยอยู่เสมอ

เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในกลุ่มบริษัทฯ รวมถึง
ให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว

คู่ค้า

– มีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นธรรม

ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรม

– สร้างความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจ

– การเคารพในสิทธิมนุษยชน

กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ถูกต้องตามกฎหมายและเติบโตไปพร้อมกันกับคู่ค้าด้วยการดำเนินงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจรรยาบรรณ ดังนี้

กลุ่มบริษัทฯ ได้กำหนดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เพื่อให้สามารถลดต้นทุน และลดขั้นตอนการทำงาน รวมถึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กลุ่มบริษัทฯ จะจัดให้มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพคู่ค้ารายปี

กลุ่มบริษัทฯ จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อพบป่ะคู่ค้า เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสริมสร้างความสัมพันธ์ รวมทั้งสื่อสารนโยบายของกลุ่มบริษัทฯแก่คู่ค้า

สุขอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน

การเคารพในสิทธิมนุษยชน

ชุมชน

– มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

– การป้องกันผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ เช่น เสียง กลิ่น ควัน ฝุ่น แสง น้ำ และความสั่นสะเทือน

สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เสริมสร้างคุณภาพ อาชีวอนามัยให้กับสังคม และสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชนและสังคม สำรวจความต้องการ ความพึงพอใจ และผลกระทบของชุมชน