บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซคุณค่าของธุรกิจ ตามแนวทาง ESG (Environmental Social and Governance “ESG”) โดยมุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้วยความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่าง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ซึ่งกลุ่มบริษัทฯ คาดหวังว่าการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทาง ESG จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมพร้อมกับการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทฯ ควบคู่ไปด้วยกัน

 

การจัดการความยั่งยืนในมิติสังคม

การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี

                        กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีโดยใช้แนวทางในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมที่ดี (Good Corporate Governance) ยึดหลักบรรษัทภิบาล ดำเนินธุรกิจและบริหารงานด้วยความโปร่งใส อีกทั้งยังตระหนักถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อให้กลุ่มบริษัทดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง

                        บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2566 (Corporate Govenance Report of Thai LISTED COMPANIES (CGR) 2023) โดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยผลการประเมินอยู่ใน ระดับ “ดีมาก (Very Good)ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทเข้ารับผลการประเมิน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา และยกระดับการดำเนินงานด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้เข้มข้นขึ้นต่อไป

กลุ่มบริษัทฯ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม จึงมีนโยบายในการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ดังนี้

 1. กลุ่มบริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสังคม และชุมชน โดยเฉพาะชุมชน
  ที่อยู่โดยรอบสถานประกอบการของกลุ่มบริษัทฯ
 2. กลุ่มบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นสำหรับโครงการต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนรวมทั้งการเสนอความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ
 3. กลุ่มบริษัทฯ ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานตามมาตรฐานหรือข้อตกลงระดับสากลในเรื่องต่างๆ
  ที่จัดทำขึ้น เพื่อช่วยป้องกันหรือลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 4. กลุ่มบริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานของกลุ่มบริษัทฯ มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

กลุ่มบริษัทฯ นำแนวคิดในการรับผิดชอบต่อสังคมมาปรับใช้และคิดค้นให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจที่สร้างประโยชน์ ความสามารถในการแข่งขันต่อธุรกิจและสังคม ดังนี้

 1. สำรวจกระบวนการต่างๆ ของธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบ
  ในทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร และศึกษาหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดผลกระทบในทางลบ
  ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว รวมทั้งศึกษา พิจารณา และวิเคราะห์กระบวนการทำงานอย่างละเอียดและคลอบคลุมทุกด้าน เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาไปสู่การค้นพบนวัตกรรมทางธุรกิจ
 2. เปิดเผยนวัตกรรมที่ค้นพบในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อกระต้นให้ธุรกิจและผู้ประกอบการรายอื่นได้ปฏิบัติตาม
 3. วิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมตลอดเวลา โดยเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อสร้างโอกาสในการคิดค้นสินค้าและบริการใหม่ และเพื่อความเจริญเติบโตควบคู่ การสร้างผลกำไรของธุรกิจอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานด้านสังคม

 • การมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม

กิจกรรม “PRIMO HAPPY MAKER สร้างร้อยยิ้มให้น้อง” ร่วมสนับสนุนสนามเด็กเล่นทุนการศึกษา และอาหารกลางวัน และกิจกรรมสนุก ๆ สร้างสรรค์ร่วมกัน ณ โรงเรียนวัดวังหิน ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งต่อให้น้อง ๆ ในโรงเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกลจากยาเสพติด ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

กิจกรรม “ปล่อยเต่า คืนถิ่นทะเลไทย” เป็นการปลูกฝัง และสร้างความตระหนักรู้ในการช่วยกันอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล ที่อยู่ในภาวะเสี่ยงจะสูญพันธุ์ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรม “ปล่อยเต่า คืนถิ่นทะเลไทย” เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์สัตว์ทะเล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ ร่วมฉลองครบรอบก้าวเข้าสู่ปีที่ 7 มิติหุ้น ที่งาน “ครบรอบ 6 ปี ก้าวเข้าสู้ปีที่ 7” กับมิติหุ้น ณ โรงแรมกราฟ โฮเทล รัชดา และได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 10,000 บาท

 • การสร้างความสัมพันธ์กับลูกบ้านสู่การเป็น HAPPY MAKER ส่งมอบความสุขทุกการใช้ชีวิต เป็นบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกบ้าน เพื่อสร้างความประทับใจของงานบริหารชุมชน ที่ และเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืน

กิจกรรม Happy Monday : การส่งมอบความสุขจากทีมนิติบุคคล เพื่อสร้างความสัมพันธ์ผ่านเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่น และรักษาสุขภาพให้แก่ลูกบ้านคนสำคัญ

กิจกรรม Happy Maker : กำหนดให้แต่ละโครงการสรุป/รายงานการสร้างความสุขให้ลูกบ้านในทุกๆวัน แล้วส่งต่อความรู้สึกที่ได้รับการชื่นชมในกลุ่มพนักงานบริหารนิติบุคคล เพื่อเป็นการสร้างทัศนคติการบริการด้วยหัวใจ สร้างความประทับใจให้กับลูกบ้าน และทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานจากการรับรู้ทางอารมณ์ที่ได้รับคำชื่นชมจากลูกบ้านด้วย

กิจกรรมสนับสนุนให้ทุกตนเป็นตัวเอง กลุ่มบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเรื่องสิทธิ โดยบริษัทจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเสมอภาค สอดคล้องตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนกันไม่แบ่งแยกในเรื่องเชื้อชาติ เพศ สีผิว ศาสนา ชาติกำเนิด อายุ รสนิยมทางเพศ ความพิการทางร่างกาย จึงจัดกิจกรรม Crown Equality For All Drag Contest and Special Show สนับสนุนให้ทุกคนเป็นตัวเอง

การดำเนินการเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน : สภาพแวดล้อมในการทำงานมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของพนักงาน บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของพนักงานทุกคนในองค์กร โดยมีการสื่อสาร ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน เพื่อดูแลสุขภาพความ ความปลอดภัย และการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี

การตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน : มีการตรวจวัดและประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำงานในสำนักงาน ได้แก่ ตรวจวัดคุณภาพของแสงสว่าง ตรวจวัดระดับความดังของเสียง และตรวจคุณภาพน้ำเสีย

การจัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น : การจัดอบรมฝึกซ้อมกับเพลิงเบื้องต้น โดยมีหัวข้อการบรรยายและซ้อมแผนการดังเพลิง การอพยพ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แก่พนักงานที่อยู่ประจำสำนักงาน

การส่งเสริมความผูกพันของคนในองค์กร กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาพนักงานและความผูกพันในองค์กร เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการดูแลในส่วนของอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมการทำงาน ซึ่งในเรื่องของสุขภาพจิตใจและการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีประสิทธิภาพ พร้อมในการดำเนินงานต่างๆ อีกทั้งมีสวัสดิการพื้นฐานและสวัสดิการเพิ่มเติมให้กับพนักงาน อาทิเช่น การจัดสรรงบประมาณจัดเลี้ยงสังสรรค์ การมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับพนักงาน สวัสดิการช่วยเหลือพนักงานในวาระต่างๆ เช่น กรณีคลอดบุตร กระเช้าเยี่ยมกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หรือกรณีเหตุการณ์ทางธรรมชาติต่างๆ

การมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับพนักงาน Primo Family ของเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร ให้มีความสุขในสถานที่ทำงาน

กิจกรรมมอบทุนการศึกษา

การจัดเลี้ยง และกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

การฝึกอบรมพนักงาน

กลุ่มบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างตรงตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน เพราะทรัพยากรบุคคลเป็นส่วนสำคัญและมีคุณค่ามากที่สุด จึงได้มีหน่วยงานสถาบันอบรม ภายใต้การบริหารของบริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนต์ จำกัด (UPM Academy) ที่จะเป็นหน่วยงานจัดการโดยการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้านมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร รวมถึงมีการอบรมพัฒนาคุณภาพการให้บริการภายในของบริษัทฯ โดยผู้บริหารและฝ่ายบุคลากรเป็นหน่วยงานพิจารณาหลักสูตรและกำหนดการอบรมให้กับพนักงาน ทั้งอบรมพัฒนาด้านมาตรฐานการให้บริการ บุคลิกภาพ และองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการให้บริการของกลุ่มบริษัทฯ

การตรวจเช็คการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยของผู้รับเหมา