บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งมิติ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล เพื่อพัฒนาโครงการที่มีคุณภาพและส่งมอบสินค้า และบริการที่ดีและตรงกับความต้องการของลูกค้าไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักบรรษัทภิบาล ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกฝ่าย

 

การบริหารจัดการคู่ค้า

การบริหารจัดการคู่ค้า

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานไม่เพียงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน หรือป้องกันผลกระทบ หรือชื่อเสียงขององค์กร แต่เพื่อเพิ่มความโปร่งใส คู่ค้าจึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างยั่งยืน ดังนั้นการบริหารจัดการคู่ค้าเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพยึดหลักการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ควบคู่ไปกับการมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ESG) ถือเป็นการเสริมสร้างโอกาสทางธุรกิจและสามารถบริการจัดการความเสี่ยงในระบบห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) โดยมุ่งหวังให้คู่ค้านำไปปรับใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามบริบทคู่ค้า โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน https://investor.origin.co.th/storage/download/company-policies/company-document/20230118-ori-suppliers-code-of-conduct-th.pdf

โดยในปีนี้ สามารถสรุปผลการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างได้ดังนี้

การดำเนินการ

ผลการดำเนินการปี 2566

จำนวนคู่ค้าทั้งหมด (มูลค่าการสั่งซื้อ)

1,903 ราย

(230,204,882,983.04 บาท)

จำนวนคู่ค้ารายสำคัญ Critical Tier 1 (มูลค่าการสั่งซื้อ)

13 ราย

(84,289,744,219.04 บาท)

คู่ค้ารายใหม่ได้รับการตรวจประเมินก่อนการซื้อขายด้วยปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล (ESG)

100%

คู่ค้ารายใหม่ต้องรับทราบจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) ก่อนดำเนินการขึ้นทะเบียนในระบบ

100%

On site Survey คู่ค้ารายสำคัญ

11 ราย (ผลการประเมินเฉลี่ยรวมได้ 71%)

ผลการประเมินความเสี่ยงด้าน ESG ลูกค้าปัจจุบัน

ไม่พบความเสี่ยง

การพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของคู่ค้า

โครงการจัดการขยะในโครงการก่อสร้าง

บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับทางผู้รับเหมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนามาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในโครงการระหว่างการก่อสร้าง โดยจัดทำนโยบายที่มีความร่วมมือระหว่างผู้รับเหมาที่ดำเนินการก่อสร้าง ผู้ประกอบการที่ดำเนินการบริหารจัดการขยะ เพื่อลดการเกิดขยะและของเสียออกสู่ภายนอกให้น้อยที่สุด รวมถึงมีการใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยทางบริษัทฯ ให้ความสำคัญตั้งแต่เริ่มต้นในการพัฒนาโครงการ ในเรื่องของการออกแบบการเลือกใช้วัสดุ ปริมาณการใช้วัสดุให้เหมาะสม มีการวางแผนเพื่อให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่า ส่งผลต่อเนื่องในกระบวนการก่อสร้าง โดยร่วมมือกันใน 3 หน่วยงาน คือ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) , บริษัทฯ ผู้รับเหมาทำโครงการ และ Recycoex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของไทยสำหรับรับซื้อและขายขยะรีไซเคิล สามารถจัดการขยะ และนำไปรีไซเคิลได้อย่างถูกต้อง ส่งผลสามารถสร้างรายได้ให้กับคนงาน รวมถึงลดต้นทุน ลดขั้นตอนในการขนย้ายขยะได้ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น ขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง และขยะที่เกิดจากการดำเนินชีวิตของคนงานในโครงการก่อสร้าง

ขยะที่เกิดจากการก่อสร้าง มีการดำเนินงาน 2 วิธีคือ

  • มีการตั้งจุดแยกขยะทั้งสองประเภทได้อย่างชัดเจน และประสานต่อให้ทาง Recycoex บริหารจัดการในการจัดเก็บและส่งต่อให้โรงงานที่รับรีไซเคิลไปจัดการต่ออย่างถูกวิธี
  • นำวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้างไปแปรรูปเป็นสิ่งของใหม่เพื่อใช้ในโครงการ เช่น เศษเหล็ก นำมาดัดทำถังดับเพลิง , ถังสี นำมาเป็นภาชนะใส่น้ำ รวมถึงเศษปูน นำมาหล่อทำที่กั้นแนวรถ และทำเป็นโต๊ะ เก้าอี้ ใช้ในโครงการและส่งต่อให้กับโรงเรียนและชุมชนในระยะใกล้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ ขยะจากการใช้ในชีวิตประจำวันในพื้นที่โครงการ ผ่านกิจกรรม “ขยะแลกไข่” เป็นโครงการที่สร้างจิตสำนักและสร้างค่านิยม ปลูกฝังให้คนงานรู้ถึงวิธีการแยกขยะ และจัดการแยกขยะได้อย่างถูกวิธี เพื่อให้ผู้รับเหมาะและคนงานในโครงการก่อสร้าง มีการแยกขยะอย่างถูกวิธี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนงานและผู้รับเหมา โดยการนำขยะมาแลกไข่ บริษัท ฯได้มีการนำร่องร่วมกับผู้รับเหมาะใน 2 โครงการก่อสร้างคือ ออริจิ้น โซ พหล 69 ดำเนินงานร่วมกับ บริษัท ยูเวิร์ค 999 จำกัด และ ออริจิ้น เพลย์ ศรีอุดม สเตชั่น ร่วมกับทางบริษัท 3พร จำกัด