รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

สิ่งที่ส่งมาด้วย

รายงานประจำปี 2565(แบบ 56-1 One Report) และงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 1 ฉบับ (ในรูปแบบ QR CODE)

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

สำเนาข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

หนังสือมอบฉันทะ

  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่นี่