รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และข้อมูลของบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ

สาเนาข้อบังคับของบริษัท เฉพาะเรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไป) หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบกาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) (แยกต่างหากจากเล่มหนังสือเชิญประชุม)

หนังสือมอบฉันทะ

  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
  • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

ข้อปฏิบัติสาหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และการมอบฉันทะ

แบบฟอร์มลงทะเบียนสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ข้อบังคับบริษัทฯ

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ส่งคำถามล่วงหน้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้ที่นี่